SOME SOLUTIONS FOR STREAMING STUDENTS IN GENERAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT STAGE OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IN BA RIA - VUNG TAU PROVINCE

SOME SOLUTIONS FOR STREAMING STUDENTS IN GENERAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT STAGE OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IN BA RIA - VUNG TAU PROVINCE

Nguyen Van Trang trangcdspvt@yahoo.com.vn Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Long Toan ward, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Summary: 
Streaming high school students is particularly important for each individual and society as a whole, which contributes to the supply of human resources with a structure suitable to the needs of the economy, creating opportunities for lifelong learning for everyone towards building a learning society. In the current reality, in Ba Ria - Vung Tau province, besides the achieved results, the streamlining of students after graduating from junior high and high schools is not effective, and not creating a foundation for the preparation of qualified human resources to meet the province’s socio-economic development requirements in the development stage of the industrial revolution 4.0. Therefore, on the basis of understanding the current situation, some solutions have been proposed to classify students in general education.
Keywords: 
Streaming
general education
students
Refers: 

[1] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2019), Luật Giáo dục, Hà Nội.

[2] Lê Doãn Hợp, (2021), Báo cáo viên và Câu lạc bộ thời sự quý 1/2021, nguồn Youtube.com.

[3] Trần Mạnh Hùng, (2018), Tác động của cuộc Cách mạng 4.0 tới giáo dục của Việt Nam, http://hvcsnd.edu. vn.

[4] Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, (2018), Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”, Hà Nội.

[5] Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu, (2021), Báo cáo Tổng kết năm học 2020-2021, cấp Trung học

[6] Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, (2019), Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Articles in Issue