Một số chính sách khuyến khích về kinh tế nhằm tạo động lực cho giáo viên phổ thông tại Mĩ

Một số chính sách khuyến khích về kinh tế nhằm tạo động lực cho giáo viên phổ thông tại Mĩ

Mạc Thị Việt Hà macvietha72@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Mĩ đã và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên phổ thông. Vì vậy, trong những năm gần đây, nước này đã áp dụng nhiều chính sách khuyến khích nhằm giữ chân giáo viên và cải thiện chất lượng giáo dục. Bài viết tập trung vào các chính sách khuyến khích về mặt kinh tế đối với giáo viên như: Cải cách chính sách lương, đưa ra nhiều khoản thưởng, hỗ trợ tăng thu nhập gián tiếp… Những chính sách này đã mang lại hiệu quả nhất định và có thể trở thành tư liệu tham khảo và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Từ khóa: 
School teachers
Policy
incentive
motivating
Tham khảo: 

[1] Kolbe, T. and K. Strunk, (2012), Economic Incentives as a Strategy for Responding to Teacher Staffing Problems: A Typology of Policies and Practices, Educational Administration Quarterly, 48:5, December 2012.

[2] Susanna Loeb & Luke C. Miller, Stanford University, (2006), https://www.teachercertificationdegrees.com/careers/ middle-school-teacher/ (15 Jan 2019).

[3] A review of state teacher policies: What are they, what are their effects, and what are their implications for school finance?.

[4] US Deprtment of Labor, Bureau of LaborS tatistic https:// www.bls.gov/OOH/education-training-and-library/mid dle-school-teachers.htm (Nov 18, 2018).

[5] https://www.rand.org/capabilities/solutions/evaluatingthe-effectiveness-... (Apr 02, 2019).

[6] Christie Blazer, (2011), Status of teacher performance payprograms across the united states, Information capsule Research Services, Oct 2011.

[7] HR Hanover Research, Review of Teacher Incentive Programs, August 2014.

[8] District of Columbia Public Schools, DCPC Teaching and Learning Framework – Effective teachers.

[9] Christie Blazer, (2011), Status of teacher performance pay programs across the united states, Information Capsule Research Service, Vol. 1103, October 2011.

[10] Guodong Liang, Haigen Huang, (2015), Teacher incentive programs, International Journal of Education Policy and Leadership, Volume 10 (3).

[11] Tammy Kolbe1 and Katharine O. Strunk, (2012), Economic Incentives as a Strategy for Responding to Teacher Staffing Problems: A Typology of Policies and Practices, University council for educational administration

[12] Brewer, D.,Career, (1996), Paths and quit decisions: Evidence from teaching. Journal of Labor Economics, 14.

[13] Lương hưu cô giáo ‘thấp mạt hạng’ là bất công, BBC Tiếng Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2017.

Bài viết cùng số