THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODEL FOR SEMI-BOARDING HIGH SCHOOL FOR ETHNIC MINORITIES: THEORETICAL ISSUES

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODEL FOR SEMI-BOARDING HIGH SCHOOL FOR ETHNIC MINORITIES: THEORETICAL ISSUES

Tran Thi Yen yentt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.4, Trinh Hoai Duc, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Semi-boarding high schools for ethnic minorities are a type of specialized school that is confirmed in Article 61 of the 2019 Education Law. Together with the development of the country in general and ethnic minority regions in particular, fulfilling the innovation requyrements for the system of semi-boarding high schools for ethnic minorities has many special meanings, in which it is considered as a cradle for ethnic minority boarding schools - the future high quality ethnic minority human resources. Therefore, the theoretical issues of the sustainable development model of semi-boarding high schools for ethnic minorities need renewing in favour of sustainable development strategy, which is also the general trend in the current context when our country and the education sector is implementing the millennium development goals and Sustainable development goals in all areas of social life, especially in education and training for ethnic minority and mountainous areas
Keywords: 
Model
sustainable Development
high schools for ethnic minorities.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Quyết định số 2161/ QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch thực hiên mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Thông tư số 24/2010/ TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Thông tư số 30/2015/ TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[5] Chính phủ, (2011), Thông tư số 65 /2011/TTLT-BGDĐTBTC-BKHĐT về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

[6] Chính phủ, (2010), Nghị định số 82/2010/NĐ-CP về Quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết các dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Articles in Issue