BUILDING BEHAVIOUR CULTURE IN PUBLIC PRIMARY SCHOOLS IN HO CHI MINH CITY

BUILDING BEHAVIOUR CULTURE IN PUBLIC PRIMARY SCHOOLS IN HO CHI MINH CITY

My Giang Son mygiangson.sgu@gmail.com Saigon University 273 An Duong Vuong, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
The article presents the result of research on building behavioral culture in public primary schools in Ho Chi Minh City. The analysis of data collected from the survey by using questionnaires and in-depth interviews shows that the surveyed schools have focused on building school behavior culture, especially emphasizing the eduactional activities of behavior culture for students. However, there are still some limitation in propagating, developing and implementing the Code of Conduct, improving the competence in cultural behavior and cultural behavior education for pedagogical staff, as well as coordinating with family and social organizations within the local local communities in building behavioral culture
Keywords: 
Behaviour culture
building behaviour culture
primary school
Ho Chi Minh City
Refers: 

[1] Nguyễn Thị Thúy Dung, (2020), Hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 27, tr.18-23.

[2] Nguyễn Thị Ngọc Dung, (2019), Một số vấn đề lí luận về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 462, kì 2, tr.19-23.

[3] Thủ tướng Chính phủ, (2018), Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” (ban hành theo Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 nămv2018).

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (ban hành theo Thông tư số 06/ TT- BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019).

[5] Mỵ Giang Sơn (Chủ nhiệm đề tài), (2019-2021), Quản lí hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Trường Đại học Sài Gòn), mã số: CS2019-77.

[6] Mỵ Giang Sơn, (2021), Phát triển năng lực văn hóa ứng xử và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho giáo viên phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 495, kì 1, tr.52-55.

Articles in Issue