EDUCATING STUDENTS ABOUT VIETNAM’S TRADITIONAL CULTURAL VALUES BY DIVERSIFYING THE ACTIVITIES OF YOUTH UNION AND STUDENT ASSOCIATION

EDUCATING STUDENTS ABOUT VIETNAM’S TRADITIONAL CULTURAL VALUES BY DIVERSIFYING THE ACTIVITIES OF YOUTH UNION AND STUDENT ASSOCIATION

Nguyen Thi Thu Huyen ntthuyen@vnuis.edu.vn International School, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Traditional cultural values are regarded as the good values formed during the conserving and constructing process of the country and passed from one generation to other. These values are considered to be the “soft power” and the internal power for the stable development of a nation. In the context of globalization and international integration, it is of great significance to educate students about traditional cultural values. This article proposes the measure to educate traditional cultural values for students by diversifying the activities of Youth Union and Student Association. Specifically, the article mentions the objectives, content, procedure as well as necessary conditions to implement the measure.
Keywords: 
traditional cultural values
measures of educating traditional cultural values
diversifying the forms of the activities.
Refers: 

[1] Phan Thanh Long (chủ biên), (2016), Giáo dục đa văn hóa cho sinh viên các trường đại học phục vụ quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, NXB Giáo dục Việt Nam.

[2] Đặng Thị Phương Duyên - Dương Thị Thanh Xuân, (2016), Kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong việc phát triển lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Phan Minh Tiến, (2019), Giáo dục giá trị trong nhà trường, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Giáo dục giá trị trong nhà trường”, NXB Đại học Huế.

[4] Đỗ Thị Thanh Hà - Cao Thị Hoa, (2019), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Giáo dục giá trị trong nhà trường”, NXB Đại học Huế.

[5] Bộ Chính trị, (15/5/2016), Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

[6] Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, mã ngành 701.

[7] Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X (nhiệm kì 2018 - 2023).

[8] Trần Thị Cẩm Tú, (2017), Giáo dục giá trị sống cho sinh viên sư phạm, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Articles in Issue