MEASURES TO ENHANCE THE QUALITY OF TRAINING PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO MEET THE OUTPUT STANDARDS AT BA RIA - VUNG TAU COLLEGE OF EDUCATION

MEASURES TO ENHANCE THE QUALITY OF TRAINING PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO MEET THE OUTPUT STANDARDS AT BA RIA - VUNG TAU COLLEGE OF EDUCATION

Tran Thu Hien* hien.tranthu1979@gmail.com Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Le Thi Bich Mai bichmaicdspbrvt@gmail.com Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Summary: 
The training of primary school teachers has always been the strength of Ba Ria-Vung Tau College of Education in the past years. The input quality of students majoring in Primary Education is often higher than that of other majors. During the training process, the learning results of students majoring in Primary Education are usually good and there is a high percentage of students who get jobs after graduation. This achievement is attributable to many great solutions taken by Ba Ria-Vung Tau College of Education to improve the quality of teacher training in general and primary school teachers in particular to meet the labor demands of the society.
Keywords: 
eacher training
primary education
Output standard
measures
Ba Ria-Vung Tau College of Education.
Refers: 

[1] Nguyễn Hữu Lộc - Phạm Công Bằng - Lê Ngọc Quỳnh Lam, (2014), Chương trình đào tạo tích hợp - Từ thiết kế đến vận hành, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Công văn Số 2196/ BGDĐT-GDĐH, Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Thông tư số 17/2021/ TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

[4] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, (2015), Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng hệ chính quy

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

[6] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, (2020), Báo cáo tự đánh giá.

[7] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Số liệu tổng hợp từ Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Articles in Issue