Doan Thi Thuy Hanh * hanhdtt@vies.edu.vn : Value education, cultural value education, primary education
Vo Thanh Ha havt@vies.edu.vn : Value education, cultural value education, primary education
Summary: 
Refers: 

[1] Ban Chấp hàng Trung ương Đảng, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2014), Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Môn Giáo dục công dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm, và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Môn Lịch sử và Địa lí, cấp Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Môn Ngữ văn (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

[8] Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyễn Văn Huyên (chủ biên), (2002), Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hoá, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[9] Trần Thanh Thủy, (2016), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh - Quyển 2, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội

[10] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2014), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Mã số: B2012-37-07NV, Đề tài cấp Bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Articles in Issue