ORIENTATION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION AND TRAINING AT MILITARY UNIVERSITIES TODAY

ORIENTATION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION AND TRAINING AT MILITARY UNIVERSITIES TODAY

Tran Minh Diep trandiep112@gmail.com Political Unversity - Ministry of National Defence Thach Hoa commune, Thach That, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Education and training is one of the eight priority areas for implementing digital transformation under the National digital transformation program. In the framework of this article, the author presents the concept of digital transformation in education and training and summarizes some basic characteristics of the current situation of digital transformation in education and training at Military universities. On that basis the author then proposes some solutions to promote the digital transformation in education and training at Military universities today.
Keywords: 
digital transformation
Education and training
military university.
Refers: 

[1] Bộ Chính trị, (2019), Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025, (2020), NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

[4] Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, (2022), Kế hoạch Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội.

[5] Bộ Thông tin và Truyền thông, (2020), Cẩm nang chuyển đổi số, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

[6] Thủ tướng Chính phủ, (2022), Quyết định số 131/QĐTTg ngày 25 tháng 01 năm 2022 về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Articles in Issue