TEACHING THE MODULE OF “NITROGEN CONTAINS” - CHEMISTRY 12 BASED ON THE 5E TEACHING MODEL TO DEVELOP STUDENTS’ COMPETENCE TO UNDERSTAND THE NATURAL WORLD FROM A CHEMICAL PERSPECTIVE

TEACHING THE MODULE OF “NITROGEN CONTAINS” - CHEMISTRY 12 BASED ON THE 5E TEACHING MODEL TO DEVELOP STUDENTS’ COMPETENCE TO UNDERSTAND THE NATURAL WORLD FROM A CHEMICAL PERSPECTIVE

Vu Phuong Lien hssvsvhs@gmail.com VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Tran Thi Thu Phuong* thuphuongnhb@gmail.com B Nghia Hung High School Nghia Tan commune, Nghia Hung district, Nam Dinh province, Vietnam
Summary: 
Applying the 5E teaching model in teaching natural sciences such as Math, Physics, Chemistry, and Biology has become dominant in the world because of its effectiveness in developing students’ competence and developing lesson plans for teachers. Based on the theoretical analysis of the 5E teaching model, competence-based teaching, and the general chemistry curriculum 2018, the article shows the response of the 5E teaching model in teaching to develop students’ competence to learn about the natural world from a chemical perspective and proposes a new approach to concretize the 5E teaching model and a toolkit to assess students’ competence to understand the natural world from the chemical perspective. Applying the design and experimentation of a teaching plan with 02 topics “Amine and life” and “Protein and health problems” in the module of “Nitrogen-containing compounds” both meets the requyrements and evaluates the manifestations of the competence to understand the natural world from the chemical perspective for students. The experimental results have shown the appropriateness of the 5E teaching model in developing competence to learn about the natural world from the chemical perspective for high school students.
Keywords: 
Protein
amine
nitrogen contains
5E teaching model
competence to understand the natural world from a chemical perspective
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hóa học (Ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT)

[2] Bybee W. Rodger, (2006), The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness, Office of Science Education National Institutes of Health, BSCS, Colorado Springs

[3] Campbell M. A., (2000), The effects of the 5E learning cycle model on students’ understanding of force and motion concepts, Millersville University.

[4] Cakır N. K., (2017), Effect of 5E Learning Model on AcademicAchievement, Attitude andScience Process Skills: Meta-analysis Study, Journal of Education and Training StudiesVol. 5, No. 11.

[5] Nevin Kozcu Cakır, (2017), Effect of 5E Learning Model on Academic Achievement, Attitude and Science Process Skills: Meta-analysis Study, Journal of Education and Training Studies Vol. 5, No. 11; November 2017, ISSN 324-805XE-ISSN 2324-8068, Published by Redfame Publishing.

[6] Phạm Thị Bích Đào - Tô Thị Phương Lịch, (10/2018), Vận dụng mô hình 5E trong dạy học chương Dung dịch - Hóa học 8 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 10, tr.38-43

[7] Nguyễn Hoàng Huy - Phan Đồng Châu Thủy, (2020), Thiết kế và sử dụng các thí nghiệm cho câu lạc bộ Hóa học nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tập 17, số 11(2020), tr.1984-1995

[8] Dương Thị Kim Oanh - Phạm Thị Trúc Ly, (12/2021), Tổ chức dạy học STEM theo mô hình 5E trong dạy học bài “Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị bazơ” (Hóa học 11), Tạp chí Giáo dục, số 515 (kì 1), tr.23-28

[9] Dương Thị Kim Oanh - Phạm Thị Trúc Ly, (12/2021), Tổ chức dạy học STEM theo mô hình 5E trong dạy học bài “Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị bazơ” (Hóa học 11), Tạp chí Giáo dục, số 515 (kì 1), tr.23-28

Articles in Issue