AN EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ONLINE LEARNING SYSTEM AT UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, THAI NGUYEN UNIVERSITY

AN EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ONLINE LEARNING SYSTEM AT UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, THAI NGUYEN UNIVERSITY

Nguyen Thuy Linh linhnt@ictu.edu.vn University of Information and Communication Technology, Thai Nguyen University Z115 Street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province, Vietnam
Summary: 
The article analyzes the effectiveness of the online learning system at Thai Nguyen University of Information and Communication Technology. The study used a questionnaire through an online survey with 120 students at the Faculty of Information Technology. The results show that the online learning partly meets the needs of self-directed learning and has certain advantages. However, besides its benefits, there are also factors affecting the online learning process of learners, so the online learning has not yet brought high efficiency compared to traditional methods. Therefore, based on this research result, the article proposes some solutions to improve the quality of online learning to achieve better efficiency in the period of digital transformation.
Keywords: 
effectiveness
Online learning
students
factors
solutions.
Refers: 

[1] Nguyễn Minh Tân, (2015), Nghiên cứu mô hình và đề xuất giải pháp đào tạo trực tuyến hỗ trợ một số môn học, ngành học tại Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 133(03)/1, tr.167-172

[2] J. DeNigris, A. Witchel, (2000), How to Teach and Train Online: Teaching the Learning Organization with Tomorrow’s Tools Today, Pearson Custom Pub

[3] S.B. Steinweg, M.L. Davis, W.S. Thomson, (2005), A comparison of traditional and online instruction in an introduction to special education course, Teacher Education and Special Education, 28(1), p.62-73.

[4] D. Squyres, J. Preece, (1999), Predicting quality in educational software, Interacting with computers, 11(5), p.467-483.

[5] Huỳnh Bá Lộ - Lê Thu Hằng, (2021), Trải nghiệm và mong đợi của sinh viên với E-learning, https://www. vanlanguni.edu.vn.

[6] Phạm Ngọc Thanh và các cộng sự, (2020), Cảm nhận của sinh viên chính quy khi trải nghiệm học trực tuyến hoàn toàn trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(4), tr.18-28.

[7] Trần Thị Ngọc Ny, (2022), Học tập trực tuyến và những khó khăn của sinh viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ, phân hiệu Quảng Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đông Á, số 01, tr.32-38.

Articles in Issue