OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS OF STAFF IN THE PERSONNEL AND ORGANIZATION DEPARTMENTS OF PUBLIC UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL AND COMPREHENSIVE RENOVATION OF EDUCATION AND TRAINING

OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS OF STAFF IN THE PERSONNEL AND ORGANIZATION DEPARTMENTS OF PUBLIC UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL AND COMPREHENSIVE RENOVATION OF EDUCATION AND TRAINING

Nguyen Thi Xuan Loc locntx@vinhuni.edu.vn Vinh University 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Summary: 
By analyzing the positions, roles, functions, tasks as well as requirements, work characteristics, and practical working environment, the article has identified five basic occupational characteristics of staff in the personnel and organization departments of public universities, including: their profession pertains a feature combined of giving proposals and the implementation of tasks assigned; their profession is artistically-flexible and scientifically-grounded; their profession covers a wide range of jobs which are directly related to people and human interests; their profession are wellorganized and well-planned, closely-associated with the task of building and developing people according to educational goals and the staff development strategy of the educational sector and academic institutions.
Keywords: 
Executives
organization
personnel
public universities
profession.
Refers: 

[1] Hồ Chí Minh, (2004), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, tr.269.

[2] Từ điển tiếng Việt, (2003), NXB Đà Nẵng, tr.187.

[3] Bộ Nội vụ, (2014), Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định Chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Chính phủ.

[4] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2010), Luật Viên chức.

[5] Hà Văn Tải, (2004), Công tác tổ chức - cán bộ là một nghề quan trọng, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 7.

[6] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, tập 5-tr.88, tập 4 - tr.43.

[7] C. Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 3, tr.11.

[8] Phạm Văn Trụ, (2004), Đặc thù của nghề tổ chức - nhân sự, Xây dựng Đảng số 4

[9] Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, (04/11/2013), Nghị quyết 29 NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Articles in Issue