Cơ sở lí luận về sự tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một

Cơ sở lí luận về sự tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một

Nguyễn Thị Thuý Liễu lieuntt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Cẩm Bích* bichntc@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bắt đầu đi học là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của một đứa trẻ. Sự thành công của quá trình chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học phụ thuộc bởi nhiều yếu tố, trong đó gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ kĩ năng xã hội, tình cảm, tâm lí của trẻ, hình thành động lực học tập và các kĩ năng ban đầu của việc học trước khi trẻ vào lớp Một. Bài viết làm rõ các khái niệm then chốt, những yêu cầu về mức độ sẵn sàng vào lớp Một của trẻ 5 tuổi, vai trò của gia đình, các hoạt động và phương thức mà gia đình tham gia nhằm chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp Một để phụ huynh, nhà trường, giáo viên và cán bộ quản lí các cấp bậc Mầm non, Tiểu học nhận thức đúng hơn, đầy đủ hơn về vai trò của gia đình và nhà trường, giáo viên trong việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.
Từ khóa: 
5-year-olds
family
school readiness
prepare 5-year-olds for first grade.
Tham khảo: 

[1] Kay Margetts, (2004), Identifying and supporting behaviours associated with co-operation, assertion and self-control in young children starting school, European Early Childhood Education Research Journal, Volume 12, 2004 - Issue 2.

[2] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (14/6/2019), Luật Giáo dục, Luật số 43/2019/QH14.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Chương trình Giáo dục Mầm non, Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009.

[4] Kim Jose - Susan Banks - Emily Hansen - Rachael Jones - Stephen R. Zubrick - Joel Stafford - Catherine L. Taylor, (18/11/2020), Parental Perspectives on Children’s School Readiness: An Ethnographic Study, Early Childhood education Journal.

[5] Juliette E. Torabian, (2019), Aide et Action, School readiness toolkit, University College London

[6] Marie Hirst - Noni Jervis - Karen Visagie - Victor Sojo - Sarah Cavanagh, (2011), Transition to primary school: A review of literature, Kids Matter, Australia

[7] Bronfenbrenner, U., & Morris, P, (2006), The bioecological model of human Development, In R. Lerner & W. Damon (Eds.), Handbook of child psychology: Theoretical models of human development (pp. 793– 828), Hobocken: Wiley.

[8] United Nations Children’s Fund (UNICEF), (2012), School readiness: A conceptual framework, New York: United Nations Children’s Fund.

[9] Tayler, C., Cloney, D., & Niklas, F, (2015), A bird in the hand: Under- standing the trajectories of development of young children and the need for action to improve outcomes [online], Australasian Journal of Early Childhood, 40(3), p.51–60

Bài viết cùng số