Đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên Âm nhạc ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên Âm nhạc ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Hồ Văn Thống* hvthong@dthu.edu.vn Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Võ Xuân Hùng vxhung@dthu.edu.vn Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hoạt động đào tạo giáo viên Âm nhạc cần tiếp cận định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Theo đó, cần chú trọng nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm của người học, đổi mới quản lí hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo hướng nâng cao năng lực tự học, tự rèn luyện của sinh viên nhằm đáp ứng theo chuẩn đầu ra ngành Âm nhạc. Bài viết xác định vai trò mới của người giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời nhận dạng những điểm yếu của sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc, làm cơ sở đề xuất định hướng đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên ngành Âm nhạc ở Trường Đại học Đồng Tháp trong bối cảnh mới.
Từ khóa: 
Teacher roles
music teachers
training innovation
Genneral education curriculum 2018
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Những vấn đề chung về phát triển chương trình đào tạo giáo viên, Tài liệu tập huấn cho cán bộ, giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông về phát triển chương trình, Hà Nội

[2] Thomas Armstrong, (2011), Đa trí tuệ trong lớp học, Lê Quang Long (dịch) - Lê Thị Kim Dung (hiệu đính), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Bùi Mạnh Nhị, (2006), Câu hỏi lớn trước các trường sư phạm - 60 năm ngành sư phạm Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[4] Trần Bá Hoành, (5/2007), Định hướng nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giai đoạn 2007-2010, Tạp chí Giáo dục, số 162.

[5] Nguyễn Văn Đệ - Vũ Văn Đức, (2013), Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên, Tạp chí Giáo dục, số 308, tr.10-11.

[6] Hoàng Thị Hương, (7/2021), Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến ở trường đại học của nước ta trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 245, kì 2, tr. 4-6.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[8] Hồ Văn Thống (Chủ nhiệm đề tài), (2021), Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới, mã số 09/2021-ĐTXH.

[9] Nguyễn Văn Đệ, (9/2008), Nâng cao năng lực hoạt động đào tạo ở các trường/khoa sư phạm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 36.

[10] Nguyễn Văn Đệ (Chủ nhiệm đề tài), (2021), Xây dựng và triển khai thử nghiệm các mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương cho học sinh tỉnh Đồng Tháp, mã số 08/2021-ĐTXH.

[11] Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Mẫn, (9/2011), Năng lực và kĩ năng cần thiết của giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục phổ thông hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt.

Bài viết cùng số