Vận dụng một số nội dung mới, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy lĩnh vực kinh tế - xã hội thời kì đổi mới ở môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Vận dụng một số nội dung mới, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy lĩnh vực kinh tế - xã hội thời kì đổi mới ở môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Văn Tráng trangcdspvt@yahoo.com.vn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 689, Cách mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, sau khi Nghị quyết được ban hành, việc đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng, then chốt. Trong bài viết này, tác giả vận dụng những điểm mới, cốt lõi lĩnh vực kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thời kì đổi mới vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.
Từ khóa: 
resolution
Communist Party of Vietnam
teaching
guidelines
students.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, (2021), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, https://www.qdnd.vn.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội

[5] Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội

[7] Hội đồng Lí luận Trung ương (2021), Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[8] Nguyễn Viết Thông, (2021), Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội

Bài viết cùng số