Một số giải pháp quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO

Một số giải pháp quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO

Nguyễn Ngọc Hiền hiennn@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đào tạo tiếp cận CDIO nói chung, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO nói riêng là một giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó có đào tạo giáo viên tiểu học của trường đại học. Để xây dựng, triển khai chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO có hiệu quả, bài báo đề xuất 5 giải pháp quản lí: Quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên về sự cần thiết phải quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí thiết kế khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí xây dựng đề cương chi tiết học phần tiếp cận CDIO trong đào tạo giáo viên tiểu học đảm bảo sự thống nhất các nội dung dạy học, kiểm tra và đánh giá; Quản lí các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO
Từ khóa: 
program
Training program
CDIO approach
primary school teachers
Tham khảo: 

[1] Anik Ghufron, Deni Hardiyanto và Puji Piyanto, (2019), Curriculum Management in Yogyakarta’s Elementary Schools: Case Study in Designing Curriculum, International Conference on Meaningful Education,, chủ biên, KnE Social Sciences, Yogyakarta, Indonesia.

[2] Floyd Wilkes, David W. Johnson và Pat Ormond, (2002), “Is a Curriculum Management System in Your Future?”

[3] Mukhamad Ilyasin (2019), “Exploring ExcellencyBased Curriculum for Indonesian Primary Schools in Relation to the Social Community Environment”, Journal of Social Studies Education Research. Vol. 4(No. 10).

[4] Trịnh Thị Anh Hoa, (2010), Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[5] Trần Hữu Hoan, (4/2010), Xây dựng chương trình giáo dục và đào tạo theo cách tiếp cận CDIO, Tạp chí Quản lí Giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục, số 11.

[6] Sái Công Hồng, (10/2013), Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, Tạp chí Giáo dục, số 319.

[7] Đinh Xuân Khoa - Thái Văn Thành, (10/2016), Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành sư phạm theo CDIO tại Trường Đại học Vinh, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt

[8] Nguyễn Văn Khôi, (11/2012), Phát triển chương trình đào tạo đại học khối ngành Sư phạm Kĩ thuật Việt Nam theo định hướng tích hợp CDIO, Tạp chí Giáo dục, số 298.

[9] Phạm Hữu Lộc, (10/2015), Tiếp cận CDIO trong xây dựng chương trình đào tạo liên thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Tạp chí Giáo dục, số 367.

[10] Hồ Tấn Nhựt - Đoàn Thị Minh Trinh (biên dịch), (2010), Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh.

[11] Võ Văn Thắng, (8/2011), Tiếp cận CDIO để nâng cao chất lượng đào tạo đại học, Tạp chí Giáo dục, số 268.

[12] Crawley, E. - Johan Malmqvist - William A. Lucas - Doris R. Brodeur, (2011), The CDIO Syllabus v2.0 An Updated Statement of Goals for Engineering Education, The 7th International CDIO Conference, Technical University of Denmark, Copenhagen, pp. 5-7.

[13] Crawley, E. - Brodeur, D., (2007), Rethinking Engineering Education: the CDIO Approach, Springer US, pp. 5-7.

[14] E.F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, D. Brodeur, (2007), Rethinking Engineering Education The CDIO Approach, Springer Science + Business Media, LLC

[15] Floyd Wilkes, David W. Johnson và Pat Ormond, (2002), “Is a Curriculum Management System in Your Future?”

[16] Kristina E, (2017), The role of CDIO in engineering education research: Combining usefulness and scholarliness, Received 04 Apr 2017, Accepted 16 Oct 2017, Published online: 13 Nov 2017.

[17] Malmqvist J, Roslöf J, (2020), Scholarly development of engineering education - the CDIO approach, (www. cdio.org).

[18] Schedin S, Osama A.B. Hassan, (2016), Work integrated learning model in relation to CDIO standards, Journal of Applied Research in Higher Education, ISSN: 2050- 7003, Article publication date: 4 July 2016

Bài viết cùng số