Nhận thức về năng lực vận dụng mô hình giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL) vào dạy học của sinh viên sư phạm Việt Nam

Nhận thức về năng lực vận dụng mô hình giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL) vào dạy học của sinh viên sư phạm Việt Nam

Huỳnh Văn Sơn* sonhv@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giang Thiên Vũ vugt@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đỗ Tất Thiên thiendt@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Chung Hải hainc@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Trần Minh Hải haintm@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết đề cập đến nhận thức về năng lực vận dụng mô hình giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL) vào dạy học của sinh viên sư phạm Việt Nam. Bằng phương pháp điều tra bảng hỏi trên 1100 sinh viên sư phạm năm 3, năm 4 ngành Giáo dục Tiểu học từ 6 trường đại học trên toàn quốc, chúng tôi phát hiện rằng, sinh viên sư phạm hiện nay nhận thức ở mức trung bình về năng lực này. Cụ thể, sinh viên gặp khó khăn trong việc nhận biết được, phân biệt được và vận dụng được khái niệm năng lực cảm xúc - xã hội, mô hình SEL, các thành tố trong mô hình SEL vào dạy học, nhất là chưa xác định được nội hàm “năng lực vận dụng SEL” khi tổ chức dạy học. Các phát hiện của nghiên cứu này mở ra cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về các chỉ báo của năng lực vận dụng mô hình SEL vào dạy học, đề xuất các biện pháp phát triển năng lực này ở sinh viên sư phạm góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: 
Social-emotional learning model
social-emotional competence
application competence
competence to apply the SEL model into teaching
Perception
SEL.
Tham khảo: 

[1] Vietnam Ministry of Education and Training, (2018), Circular 32/2018/TT-BGDDT promulgating the general education program, Vietnam Government Publishing Service.

[2] Pham, T. K. A., (2016, August 10), The context of high school teachers’ competence in response to the requirements of general education reform (Conference proceeding), International conference of the University of Education, Hanoi.

[3] Tran, T. T. A., (2018), Developing social-emotional competence for primary school students through teaching activities, University of Education, Hue University.

[4] Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), (2017), Key Implementation Insights from the Collaborating District Initiative, Chicago.

[5] Kolb, D. A., (2014), Experiential learning: Experience as the source of learning and development, FT press.

[6] Huynh, V. S., (2019), Applying the social-emotional learning model to life skills education activities at primary school level, Vietnam Nafosted.

[7] Nguyen, T. T., (2019), Applying the SEL model into educational activities in secondary education, Ho Chi Minh University of Education.

[8] Williford, A. P., & Wolcott, C. S, (2015), SEL and Student-Teacher Relationships, In J. A. Durlak, C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg, & T. P. Gullotta, Handbook of Social and Emotional Learning, pp.181– 196, The Guilford Press

Bài viết cùng số