POLICIES ON TEACHING ETHNIC MINORITY LANGUAGE FOR OFFICIALS AND CIVIL SERVANTS WORKING IN MOUNTAINOUS AREAS, ETHNIC MINORITY AREAS: CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS

POLICIES ON TEACHING ETHNIC MINORITY LANGUAGE FOR OFFICIALS AND CIVIL SERVANTS WORKING IN MOUNTAINOUS AREAS, ETHNIC MINORITY AREAS: CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS

Tran Thi Yen yentt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.4 Trinh Hoai Duc, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Vietnam’s Education Law 2019 went into effect on July 1, 2020, meeting the requirements of fundamental and comprehensive reform of education and training. When the education law has come into effect, it requires documents under the law to be amended, adjusted or newly promulgated to comply with the new provisions of the Law on Education. Therefore, the article focuses on the implementation of regulations on teaching ethnic minority languages for officials and civil servants working in mountainous and ethnic minority areas in Circular No. 36/2012/TTBGDDT and proposes amended and supplemented solutions to improve its capacity and effectiveness in practice.
Keywords: 
Policy
language policy
Ethnic minorities
ethnic minority languages
teaching and learning ethnic minority languages
Refers: 

[1] Nguyễn Đăng Thành, (2012), Đánh giá chính sách công ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp, Tạp chí Cộng sản (https://www.tapchicongsan.org.vn/nghien-cu/-/2018 /19245/danh-gia-chinh-sach-cong-o-viet-nam--van-deva-giai-phap.aspx)

[2] Nguyễn Thiện Giáp, (2006), Chính sách ngôn ngữ của Việt Nam qua các thời kì lịch sử, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1.

[3] Hà Đức Đà (2017), Nghiên cứu đánh giá chính sách cử tuyển giai đoạn 2006-2016 và đề xuất các chính sách và giải pháp thực hiện chính sách cử tuyển trong giai đoạn tới, mã số B2017-VKG-08.

[4] Chính phủ, (15/7/2010), Nghị định số: 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

[5] Thủ tướng Chính phủ, (09/11/2004), Chỉ thị số: 38/2004/ CT-TTg về việc Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo (24/10/2012), Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

[7] Trần Thị Yên, (02/2018), Chính sách cử tuyển, những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực thi, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 2.

Articles in Issue