TEACHERS’ MEASURES TO DEVELOP LEARNING MOTIVATION FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN HO CHI MINH CITY

TEACHERS’ MEASURES TO DEVELOP LEARNING MOTIVATION FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN HO CHI MINH CITY

Nguyen Thi Thuy Dung nguyenthithuydung@hcmussh.edu.vn University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Ho Chi Minh City 10 - 12 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
The article presents the results of a questionnaire survey of high school teachers and students in Ho Chi Minh City on teachers’ measures to develop learning motivation for students. Teachers took into account creating a friendly learning environment for students; tried to engage students in learning activities for the subject’s grades. However, they have not regularly taken measures to make students have long-term and sustainable needs to learn and make each element of learning activities interesting and attractive to students
Keywords: 
measures
developing learning motivation
students
high schools
Ho Chi Minh City
Refers: 

[1] Theobald, M.A., (2006), Increasing student motivation: Strategies for midle and high school teachers, Thousand Oaks, California: Corwin Press

[2] Nguyễn Tùng Lâm, (2015), Tìm giải pháp tạo động lực học tập với học sinh yếu kém phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Động cơ học tập của người học và trách nhiệm của người dạy – Thực trạng và giải pháp, tr.147-157, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[3] Pintrich, P.R., (2003), A Motivation Science Perspective on the Role of Student Motivation in Learning and Teaching Contexts, Journal of Educational Psychology, 95(4), p.667-686.

[4] Huitt W., (2011), Motivation to learn: An Overview, Educational Psychology Interactive, Valdosta, GA: Valdosta State University.

[5] Phạm Minh Hạc (chủ biên), (2013), Từ điển bách khoa Tâm lí học, Giáo dục học Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội

[6] Nguyễn Thị Thúy Dung, (2021), Tạo tạo động lực học tập cho học sinh – Một năng lực cần thiết của giáo viên phổ thông đáp ứng giáo dục 4.0, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 43, tr.1-5

[7] Phạm Hồng Quang - Lê Hồng Sơn, (2011), Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học phổ thông, giai đoạn 2011-2018.

[8] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1, NXB Hồng Đức

[9] Nguyễn Quang Thuấn, (2016), Đánh giá theo định hướng năng lực, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, tập 32, số 2, tr.68-82.

Articles in Issue