Phát triển năng lực tự học môn Ngữ văn cho học sinh cấp Trung học cơ sở

Phát triển năng lực tự học môn Ngữ văn cho học sinh cấp Trung học cơ sở

Bùi Thanh Thủy thuybt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tự học có vai trò quan trọng không chỉ trong trường học mà còn trong đời sống thực tiễn của mỗi cá nhân. Ngoài việc cải thiện kết quả học tập, tự học còn mang lại cơ hội để người học phát triển và rèn luyện khả năng hoạt động độc lập, sáng tạo và học tập suốt đời. Bài viết đưa ra một số biện pháp giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tự học môn Ngữ văn ở cấp Trung học cơ sở, một trong những năng lực chung cần được hình thành cho học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: 
Self-study competency
Literature
second high school
Tham khảo: 

[1] Nhiều tác giả, (1986), Từ điển Triết học, NXB Tiến bộ Mát-xcơ-va, tr.379 (bản dịch NXB Sự thật).

[2] Nguyễn Quang Uẩn - Trần Trọng Thủy, (2002), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

[3] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2009), Lí luận dạy học hiện đại (bài giảng Powerpont), Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT)

[5] Bùi Hiền (chủ biên), (2015), Từ điển Giáo dục học, NXB Khoa học và Kĩ thuật

[6] Thái Duy Tuyên, (2008), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục, Hà Nội

[7] Nguyễn Cảnh Toàn, (1999), Luận bàn và kinh nghiệm về tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] V. A. Cruchetxki, (1981), Những cơ sở của tâm lí học sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

Bài viết cùng số