DEVELOPING OF SELF-STUDY COMPETENCY IN LITERATURE FOR SECOND HIGH SCHOOL STUDENTS

DEVELOPING OF SELF-STUDY COMPETENCY IN LITERATURE FOR SECOND HIGH SCHOOL STUDENTS

Bui Thanh Thuy thuybt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Self-study plays an important role, not only in school but also in the practical life of individual. In addition to improving learning outcomes, self-study also provides opportunities for learners to develop and practice the ability to operate independently, creatively and lifelong learning. The article offers some measures to help students form and develop of self-study competency literature at the secondary school, one of the common competencies that need to be formed for students according to the 2018 general education program.
Keywords: 
Self-study competency
Literature
second high school
Refers: 

[1] Nhiều tác giả, (1986), Từ điển Triết học, NXB Tiến bộ Mát-xcơ-va, tr.379 (bản dịch NXB Sự thật).

[2] Nguyễn Quang Uẩn - Trần Trọng Thủy, (2002), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

[3] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2009), Lí luận dạy học hiện đại (bài giảng Powerpont), Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT)

[5] Bùi Hiền (chủ biên), (2015), Từ điển Giáo dục học, NXB Khoa học và Kĩ thuật

[6] Thái Duy Tuyên, (2008), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục, Hà Nội

[7] Nguyễn Cảnh Toàn, (1999), Luận bàn và kinh nghiệm về tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] V. A. Cruchetxki, (1981), Những cơ sở của tâm lí học sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

Articles in Issue