Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo phù hợp với bối cảnh địa phương

Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo phù hợp với bối cảnh địa phương

Vũ Thị Ngọc Minh minhvtn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục dựa vào bối cảnh là một cách tiếp cận có thể giúp người học học tập một cách có ý nghĩa thông qua sự kết nối giữa bài học với những trải nghiệm của người học gắn với thực tiễn cuộc sống thường ngày của họ - nơi mà các em chủ động áp dụng kiến thức của mình vào bối cảnh thực tế và giải quyết các vấn đề đích thực. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, các nghiên cứu về cách tiếp cận này có xu hướng tập trung nhiều ở cấp học phổ thông vẫn còn thiếu vắng nghiên cứu và các bài viết về cách tiếp cận giáo dục này trong các hoạt động giáo dục ở bậc học mầm non. Dựa trên cơ sở tổng quan tư liệu, bài viết góp phần làm sáng rõ hơn việc tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em mẫu giáo theo tiếp cận dựa vào bối cảnh địa phương. Từng thành tố trong quá trình tổ chức hoạt động tạo hình được hướng dẫn cách thực hiện theo tiếp cận dựa vào bối cảnh địa phương. Bài viết chỉ ra hướng vận dụng tiếp cận này trong các hoạt động giáo dục khác cho trẻ em lứa tuổi mầm non, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa triết lí mà các nhà lãnh đạo và nhà giáo dục trên toàn thế giới tin tưởng, đó là giáo dục cần dựa vào cuộc sống, giáo dục vì cuộc sống.
Từ khóa: 
Local context
visual art activities
preschool
Tham khảo: 

[1] Noelle W. Arnold, (2020), Place-Based Educational Leadership, Oxford Research Encyclopedia of Education.

[2] Amy Hamilton, Yan Jin & Susan Krieg, (2019), Early childhood arts curriculum: a cross-cultural study, Journal of Curriculum Studies, DOI: 10.1080/00220272.2019.1575984.

[3] Vũ Thị Ngọc Minh – Nguyễn Thị Trang, (2021), Tổ chức hoạt động phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non đảm bảo yêu cầu bình đẳng giới và phù hợp thực tiễn địa phương - Chuyên đề được thực hiện với sự phối hợp và hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức Plan International và Chính phủ Bỉ.

[4] Ngô Vũ Thu Hằng, (2016), Giáo dục dựa vào bối cảnh: Một cách tiếp cận giáo dục tiên tiến, Tạp chí Khoa học, Nghiên cứu Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 32, số 3, tr.11-17.

[5] Garhart M., (2016), Các lí thuyết về trẻ em của Deway, Montessori, Erikson, J.Piaget và L.X.Vưgotxki, NXB Lao động, Công ty sách Thái Hà, Hà Nội.

[6] Chris Whetton, (2020), Measuring the Quality of Education, Chapter “Context-based Measures for the Quality of Education Examples from England”.

[7] Věra Patočková et al, (2021), Participation in organized leisure among Czech children: sociocultural and ecological contexts and outcomes, Taylor & Francis

[8] Sukanya Sutaphan and Chokchai Yuenyong, (2019), STEM Education Teaching approach: Inquiry from the Context Based, International Annual Meeting on STEM Education (I AM STEM) 2018, IOP Conf.

Bài viết cùng số