Tổng quan các nghiên cứu khoa học giáo dục của Việt Nam năm 2021 từ Web of Science

Tổng quan các nghiên cứu khoa học giáo dục của Việt Nam năm 2021 từ Web of Science

Phạm Thị Kim Phượng phuongptk@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Năng suất công bố khoa học giáo dục từ các cơ sở giáo dục Việt Nam tăng trưởng nhanh trong thời gian gần đây. Bài báo tập trung phác họa bức tranh nghiên cứu khoa học giáo dục từ Việt Nam năm 2021. 158 tài liệu chỉ mục từ cơ sở dữ liệu Web of Science được tham chiếu. Các phương pháp phân tích trắc lượng thư mục khoa học được áp dụng. Kết quả cho thấy, bài báo là dạng tài liệu chính mà các cơ sở giáo dục ở Việt Nam công bố. Các tác giả từ Việt Nam hợp tác nghiên cứu với 28 quốc gia trên thế giới, trong đó Úc là quốc gia hợp tác chủ đạo. Bên cạnh đó, các tác giả người Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong phần lớn các công bố về khoa học giáo dục. Ngoài ra, 09 chủ đề nghiên cứu được xác định, trong đó COVID-19 là bối cảnh nghiên cứu của 02 chủ đề, bao gồm học tập trực tuyến và sự hài lòng của phụ huynh trong đại dịch.
Từ khóa: 
Bibliometric methods
educational science
Vietnam
2021
COVID-19.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, https:// moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban. aspx?ItemID=1249.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (2018), Quyết định số 37/2018/ QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, https://vanban.chinhphu.vn/default. aspx?pageid=27160&docid=194778

[3] Lương Đình Hải - Phan Thị Thanh Thảo - Đinh Đức Tài - Phạm Hùng Hiệp, (2021), Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020: Dữ liệu từ SCOPUS, Tạp chí Giáo dục, số 498(2), tr.1-6

[4] Vương Quân Hoàng - Đỗ Minh Trang - Phạm Thị Vân Anh - Đỗ Thị An - Đoàn Phương Thục - Hoàng Anh Đức - Tạ Thu Hằng - Lê Quỳnh Anh - Phạm Hùng Hiệp, The status of educational sciences in Vietnam: a bibliometric analysis from Clarivate Web of Science database between 1991 and 2018, Problems of Education in the 21st Century, 78(4).

[5] Phan Thị Thanh Thảo - Phạm Hùng Hiệp - Lương Đình Hải - Hoàng Anh Đức - Đỗ Minh Trang - Đoàn Thị Phương Thục, (2021), Báo cáo nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam 1991 - 2019: Phân tích từ cơ sở dữ liệu SCOPUS, https://edlabasia.org/workingpaper/ nghien-cuu-khoa-hoc-giao-duc-viet-nam-1991-2019- phan-tich-tu-co-so-du-lieu-scopus/

Bài viết cùng số