AN OVERVIEW OF WEB OF SCIENCE INDEXED EDUCATIONAL SCIENCE RESEARCH IN VIETNAM IN 2021

AN OVERVIEW OF WEB OF SCIENCE INDEXED EDUCATIONAL SCIENCE RESEARCH IN VIETNAM IN 2021

Pham Thi Kim Phuong phuongptk@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The productivity of educational publications from educational institutions in Vietnam has grown rapidly. This paper draws the picture of the education studies from Vietnam in 2021. 158 documents were extracted from Web of Science database. Bibliometric methods were conducted. The findings have shown that the article is the main document published by educational institutions in Vietnam. The authors in Vietnam collaborated in research with 28 countries around the world, of which Australia is the leading country of cooperation. In addition, the Vietnamese authors played an important role in the most publications on educational sciences. Moreover, nine different research topics were identified where COVID-19 was the research realm of two topics, including online learning and parental satisfaction during the pandemic.
Keywords: 
Bibliometric methods
educational science
Vietnam
2021
COVID-19.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, https:// moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban. aspx?ItemID=1249.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (2018), Quyết định số 37/2018/ QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, https://vanban.chinhphu.vn/default. aspx?pageid=27160&docid=194778

[3] Lương Đình Hải - Phan Thị Thanh Thảo - Đinh Đức Tài - Phạm Hùng Hiệp, (2021), Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020: Dữ liệu từ SCOPUS, Tạp chí Giáo dục, số 498(2), tr.1-6

[4] Vương Quân Hoàng - Đỗ Minh Trang - Phạm Thị Vân Anh - Đỗ Thị An - Đoàn Phương Thục - Hoàng Anh Đức - Tạ Thu Hằng - Lê Quỳnh Anh - Phạm Hùng Hiệp, The status of educational sciences in Vietnam: a bibliometric analysis from Clarivate Web of Science database between 1991 and 2018, Problems of Education in the 21st Century, 78(4).

[5] Phan Thị Thanh Thảo - Phạm Hùng Hiệp - Lương Đình Hải - Hoàng Anh Đức - Đỗ Minh Trang - Đoàn Thị Phương Thục, (2021), Báo cáo nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam 1991 - 2019: Phân tích từ cơ sở dữ liệu SCOPUS, https://edlabasia.org/workingpaper/ nghien-cuu-khoa-hoc-giao-duc-viet-nam-1991-2019- phan-tich-tu-co-so-du-lieu-scopus/

Articles in Issue