Giáo dục cho sinh viên biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Vĩnh Long hiện nay

Giáo dục cho sinh viên biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Vĩnh Long hiện nay

Lê Trọng Hưng hunglt@ueh.edu.vn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long 1B Nguyễn Trung Trực, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trên cơ sở phân tích, làm rõ nội hàm một số khía cạnh lí luận về vai trò, vị trí của sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện nay đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Dựa trên kết quả khảo sát nghiên cứu về các nội dung nhằm giáo dục cho sinh viên Vĩnh Long biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam như: Giáo dục việc giữ gìn và phát huy lòng yêu nước, ý thức tự cường dân tộc; Giáo dục việc giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - xã, ấp - Tổ quốc; Giáo dục việc giữ gìn và phát huy lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lí. Trên cơ sở đó, thảo luận đề xuất một số giải pháp giáo dục cho sinh viên biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.
Từ khóa: 
Education
students
national cultural identity.
Tham khảo: 

[1] Đại học Quốc gia Hà Nội, (1996), Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.111

[2] Tỉnh ủy Vĩnh Long, (2014), Chỉ thị số 13-CT/TU về việc Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưởng lí tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

[3] Huỳnh Quang Duy (chủ nhiệm đề tài), (2020), Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

[4] Văn bản số: 67/BC-BDT Báo cáo Công tác Dân tộc năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021, tr.4.

[5] Văn bản Số: 67/BC-MTTQ-BTT ngày 8 tháng 11 năm 2019, Kết quả công tác Mặt trận năm 2019, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, tr.4, Vĩnh Long.

[6] Hồ Chí Minh, (1995), Toàn tập, Tập 4, tr.246-247

[7] Quốc hội, (2019), Luật Giáo dục

[8] Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, (2017), Địa chí Vĩnh Long, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.189.

Bài viết cùng số