Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm về sử dụng một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm theo phương thức thể nghiệm, tương tác trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông cho sinh viên sư phạm ngành Toán

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm về sử dụng một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm theo phương thức thể nghiệm, tương tác trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông cho sinh viên sư phạm ngành Toán

Phan Thị Tình tinhsanhvu@gmail.com Trường Đại học Hùng Vương Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Toán là một yêu cầu có tính bắt buộc trong thực hiện Chương trình môn Toán cấp Trung học phổ thông hiện nay. Mỗi phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm đều đòi hỏi những hình thức tổ chức khai thác ở học sinh hoạt động mang tính đặc thù riêng. Trường sư phạm cần chuẩn bị cho sinh viên nghiệp vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm Toán học phổ quát và cụ thể theo từng phương thức. Trên cơ sở xác định sự phù hợp của một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm theo phương thức thể nghiệm, tương tác có thể vận dụng trong môn Toán ở trường trung học phổ thông, bài viết làm rõ các vấn đề cần được chú trọng trong rèn luyện nghiệp vụ về tổ chức hoạt động trải nghiệm Toán học theo phương thức thể nghiệm, tương tác cho sinh viên Sư phạm ngành Toán trong quá trình đào tạo.
Từ khóa: 
Mathematics experience
teacher training
interactive experience
Mathematics Education
pedagogical profession
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018b), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), https://data.moet. gov.vn/index.php/s/m6ztfi7sUIIGQdY#pdfviewer

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018c), Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), https://data.moet.gov.vn/index.php/s/ m6ztfi7sUIIGQdY#pdfviewer

[3] Nguyễn Hữu Tuyến, (2018), Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục, số 434, tr 49-53; 63.

[4] Nguyễn Hữu Tuyến, (2020), Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở, Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

[5] Hoàng Phê (chủ biên), (2006), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ, Hà Nội

[6] Karen Warren, (2009), Theory and Practice of Experiential education, Kedall/Hunt PC.

[7] Phạm Trung Thanh, (2006), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Bùi Hiền - Nguyễn Văn Giao - Nguyễn Hữu Quýnh - Vũ Văn Tảo, (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018d), Thông tư số 20/2018/ TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018a), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), https://data.moet.gov.vn/index.php/s/ LETzPhj5sGGnDii#pdfview

[11] Kolb,D, (1984), Experiential Learning: experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ; Publisher: Prentice Hall

Bài viết cùng số