Những lưu ý khi xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học

Những lưu ý khi xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học

Lê Anh Tuấn tuanla@gesd.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Tóm tắt: 
Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường là một nhiệm vụ bắt buộc với các trường Tiểu học khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã khảo sát, đánh giá thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường ở cấp Tiểu học và thấy rằng, các trường đang gặp nhiều khó khăn bởi công việc này là một nhiệm vụ rất mới. Bài viết nhằm chia sẻ một số kinh nghiệm và góp phần giúp các trường tháo gỡ được những khó khăn đó
Từ khóa: 
School educational plan
general education program
school-based curriculum
teaching plan
lesson plan
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình tổng thể)

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (04/9/2020), Công văn 3415/ BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm 2020 - 2021

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (07/6/2021), Công văn 2345/ BGDĐT-GDTH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục trường Tiểu học.

[4] Học viện Quản lí Giáo dục, (2020), Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề 1- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

[5] Học viện Quản lí Giáo dục, (2020), Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề 1- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

[6] Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, (2020), Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021, Hà Nội, http://thtranquoctoan.hoankiem.edu.vn/tai-nguyen/ van-ban-tu-so/ke-hoach-giao-duc-nha-truong-namhoc-2020-2021.html.

Bài viết cùng số