Nâng cao chất lượng dạy và học từ kết quả kiểm định chương trình đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nâng cao chất lượng dạy và học từ kết quả kiểm định chương trình đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Phạm Thị Hoài Thu thuphb04@gmail.com Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vệt Nam
Nguyễn Thị Bích Ngọc ngoc.nguyenthibich@hust.edu.vn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vệt Nam
Lê Huy Tùng* tung.lehuy@hust.edu.vn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vệt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày tổng quan về hoạt động kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả phân tích kết quả kiểm định từ các tiêu chuẩn liên quan đến dạy và học của 20 chương trình đào tạo đã được kiểm định bao gồm: 1/ Thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 2/ Các tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động dạy học trong bộ tiêu chuẩn AUN-QA; 3/ Các hoạt động cải tiến chất lượng giảng dạy sau khiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Từ đó, bài báo đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khóa: 
AUN-QA
Training program
quality assessment
quality improvement
teaching and learning
Tham khảo: 

Bài viết cùng số