Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên qua hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên qua hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Bùi Quang Trường buiquangtruongbr@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 689 Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục đạo đức nói chung, giáo dục đạo đức nghề nghiệp nói riêng cho sinh viên là một hoạt động rộng lớn và phức tạp. Nếu chỉ qua một hoặc một số môn trong chương trình đào tạo thì chưa đủ. Do đó, hoạt động này cần được tích hợp rộng rãi trong nhiều môn học, trong nhiều hoạt động và phải được diễn ra thường xuyên, liên tục trong cả quá trình đào tạo, từ lúc sinh viên bước chân vào giảng đường sư phạm cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Quá trình tích hợp này chúng tôi gọi chung là hoạt động đào tạo.
Từ khóa: 
Integration
ethical education
profession
training.
Tham khảo: 

[1] Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (15/6/2004), Chỉ thị 40-CT/TW về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (16/4/2008), Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Đạo đức nhà giáo.

[3] Đỗ Ngọc Anh (2009), Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên các chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Bộ Giáo dục và đào tạo, (22/10/2009), Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, (04/11/2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Hà Nội.

[6] Ngô Văn Hà, (11/2008), Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo, Tạp chí Giáo dục, số 46

[7] Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, (2008), Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên ở nước ta: Thực trạng và giải pháp, Kỉ yếu Hội thảo khoa học.

[8] Đinh Công Sơn, (8/2009), Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học-cao đẳng, Tạp chí Giáo dục, số 220, kì 2.

[9] Trần Đình Tuấn, (2011), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

Bài viết cùng số