Quản lí hoạt động giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo yêu cầu đổi mới

Quản lí hoạt động giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo yêu cầu đổi mới

Đặng Lộc Thọ* dltho@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 98 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Vũ Thị Quỳnh vtquynh@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 98 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Trần Thị Thơm ttthom@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 98 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục giá trị nghề nghiệp là hình thành phẩm chất và nhân cách của người lao động khi tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Do đó, chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc nhiều vào định hướng giá trị nghề nghiệp trong quá trình đào tạo. Hiện nay, nhiều sinh viên chưa có định hướng giá trị nghề nghiệp đúng đắn, nguyên nhân chủ yếu là do quản lí còn có điều chưa phù hợp. Bài viết phân tích cơ sở lí luận, đánh giá thực trạng về vấn đề này, qua đó đề xuất một số biện pháp quản lí giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: 
Educational innovation
values
Professional values
professional value education
educational management
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Hoàng Hải, (2012), Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

[2] Vũ Thị Yến Nhi, (2018), Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành Giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp, Luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Lí luận và Lịch sử giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[3] Nguyễn Thanh Phú, (2014), Quản lí giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm miền Đông Nam bộ, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[4] Phan Minh Tiến - Đinh Thị Hồng Vân, (2013), Thực trạng và biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học sư phạm khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Vol.82, No.4, https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v82i4.3490.

[5] Phạm Đình Duyên, (2014), Thực trạng và biện pháp giáo dục định hướng giá trị nghề sư phạm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 54

[6] Trần Thị Phụng Hà, (2014), Định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, số 34, tr. 113-125.

[7] Hoàng Thái Đông, (10/2018), Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất tại các trường đại học sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, tr.222-224.

[8] Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền, (2015), Quản lí và lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

Bài viết cùng số