Đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện na

Đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện na

Nguyễn Văn Lượng luonghvct1962@gmail.com Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đổi mới phương pháp giảng dạy thực chất không phải là sự thay thế các phương pháp giảng dạy truyền thống bằng một loạt các phương pháp giảng dạy mới. Về bản chất, đổi mới phương pháp giảng dạy là đổi mới cách tiến hành các phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp truyền thống và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.
Từ khóa: 
: Innovation
methods
teaching
training schools
current period.
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[2] Chính phủ, Nghị định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015.

[3] Đào Thị Thu Hằng, (2014), Biện pháp quản lí và phát triển đội ngũ giảng viên trẻ của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ, Luận văn thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Đỗ Như Hùng, (2018), Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 2, tr.233-236

[6] Đặng Xuân Hải - Nguyễn Sĩ Thư, (2012), Quản lí giáo dục, quản lí nhà trường trong bối cảnh thay đổi, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Đặng Vũ Hoạt (chủ biên) - Hà Thị Đức, (2007), Lí luận dạy đại học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Đào Minh Phúc - Lê Văn Hinh, (2013), Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực ngân hàng, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, mã số DTNH.13/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

[9] John P. Kotter - Dan S. Cohen, (2002), Linh hồn của sự thay đổi (The heart of change), Bản dịch, NXB Trẻ.

[10] Nguyễn Minh Phương, (6/2019), Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

Bài viết cùng số