INNOVATING TEACHING METHODS AT TRAINING SCHOOLS FOR STAFF AND MANAGERS IN THE CURRENT PERIOD

INNOVATING TEACHING METHODS AT TRAINING SCHOOLS FOR STAFF AND MANAGERS IN THE CURRENT PERIOD

Nguyen Van Luong luonghvct1962@gmail.com Ho Chi Minh National Academy of Politics 135 Nguyen Phong Sac, Nghia Tan, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Innovating teaching methods is a key step in improving the quality of teaching in general and in training schools for staff and managers in particular. The actual teaching reform is not replacing traditional teaching methods with a series of new teaching methods. In essence, innovating simply means renovating the ways to conduct these teaching methods on the basis of fully exploiting the advantages of traditional methods and flexibly applying a number of new methods in order to maximize the activeness, initiative and creativeness of learners.
Keywords: 
: Innovation
methods
teaching
training schools
current period.
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[2] Chính phủ, Nghị định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015.

[3] Đào Thị Thu Hằng, (2014), Biện pháp quản lí và phát triển đội ngũ giảng viên trẻ của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ, Luận văn thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Đỗ Như Hùng, (2018), Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 2, tr.233-236

[6] Đặng Xuân Hải - Nguyễn Sĩ Thư, (2012), Quản lí giáo dục, quản lí nhà trường trong bối cảnh thay đổi, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Đặng Vũ Hoạt (chủ biên) - Hà Thị Đức, (2007), Lí luận dạy đại học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Đào Minh Phúc - Lê Văn Hinh, (2013), Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực ngân hàng, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, mã số DTNH.13/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

[9] John P. Kotter - Dan S. Cohen, (2002), Linh hồn của sự thay đổi (The heart of change), Bản dịch, NXB Trẻ.

[10] Nguyễn Minh Phương, (6/2019), Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

Articles in Issue