Hướng tổ chức áp dụng bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp Tiểu học

Hướng tổ chức áp dụng bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp Tiểu học

Nguyễn Xuân Hải haiblackocean@yahoo.co.uk Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục hòa nhập đã thực hiện ở nước ta nhiều thập kỉ qua và đang tiến dần đến việc chú trọng vấn đề chất lượng của quá trình này. Hiện nay, có rất ít công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước về chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật nói chung và ở cấp Tiểu học nói riêng. Bài viết phản ánh một số kết quả nghiên cứu gần đây về vấn đề này, bao gồm: 1/ Các khái niệm cơ bản liên quan; 2/ Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp Tiểu học; 3/ Hướng tổ chức áp dụng bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp Tiểu học. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kết luận và khuyến nghị cho việc áp dụng bộ tiêu chuẩn này trong tự đánh giá của các nhà trường tiểu học.
Từ khóa: 
quality
Quality assurance
inclusive education
students with disability
Tham khảo: 

[1] Lê Thị Thu Dinh và các tác giả, (2011), Hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng trường học thông qua quá trình tự đánh giá và cải thiện trường học hoà nhập thân thiện, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Nguyễn Xuân Hải, (2016), Nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kì về đảm bảo chất lượng cho giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ - Giải pháp đề xuất cho Việt Nam, Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kì, Hà Nội.

[3] Nguyễn Đức Hữu, (2018), Quản lí giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp Tiểu học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng, Đề tài Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục, Hà Nội.

[4] Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (17/6/2010), Luật số 51/2010/QH12 ban hành Luật Người khuyết tật, Hà Nội.

[5] Nguyễn Xuân Hải, (8/2009), Về khái niệm giáo dục hòa nhập, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 47, tr.5-7.

[6] Nguyễn Xuân Hải, (2015), Đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong các nhà trường phổ thông, HNUE Journal of Science, ISSN 0868-3719, Volume 60 Issue 6BC, pp.45-55.

Bài viết cùng số