Guidelines to applying the set of quality assurance standards in inclusive education for students with disabilities at Primary Education

Guidelines to applying the set of quality assurance standards in inclusive education for students with disabilities at Primary Education

Nguyen Xuan Hai haiblackocean@yahoo.co.uk Inclusive education has been implemented in Vietnam for decades and moving towards focusing on its quality. There are few domestic authors’ researches on the quality as well as quality assurance to inclusive education for students with disabilities in genral and at primary education in particular. The paper examines some research results on this issue as: 1) Basic definitions involved; 2) Introduction to the set of quality assurance standards of inclusive education for students with disabilities at primary education; 3) Guidelines to the application of the quality assurance standards in inclusive education for students with disabilities at primary education. Based on the results, the paper draw out some conclusions and recommendations to the self-assessment of the primary schools.
Summary: 
Inclusive education has been implemented in Vietnam for decades and moving towards focusing on its quality. There are few domestic authors’ researches on the quality as well as quality assurance to inclusive education for students with disabilities in genral and at primary education in particular. The paper examines some research results on this issue as: 1) Basic definitions involved; 2) Introduction to the set of quality assurance standards of inclusive education for students with disabilities at primary education; 3) Guidelines to the application of the quality assurance standards in inclusive education for students with disabilities at primary education. Based on the results, the paper draw out some conclusions and recommendations to the self-assessment of the primary schools.
Keywords: 
quality
Quality assurance
inclusive education
students with disability
Refers: 

[1] Lê Thị Thu Dinh và các tác giả, (2011), Hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng trường học thông qua quá trình tự đánh giá và cải thiện trường học hoà nhập thân thiện, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Nguyễn Xuân Hải, (2016), Nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kì về đảm bảo chất lượng cho giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ - Giải pháp đề xuất cho Việt Nam, Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kì, Hà Nội.

[3] Nguyễn Đức Hữu, (2018), Quản lí giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cấp Tiểu học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng, Đề tài Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục, Hà Nội.

[4] Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (17/6/2010), Luật số 51/2010/QH12 ban hành Luật Người khuyết tật, Hà Nội.

[5] Nguyễn Xuân Hải, (8/2009), Về khái niệm giáo dục hòa nhập, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 47, tr.5-7.

[6] Nguyễn Xuân Hải, (2015), Đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong các nhà trường phổ thông, HNUE Journal of Science, ISSN 0868-3719, Volume 60 Issue 6BC, pp.45-55.

Articles in Issue