Phương pháp giảng dạy môn học Tiếng Trung Quốc giao tiếp đa phương tiện

Phương pháp giảng dạy môn học Tiếng Trung Quốc giao tiếp đa phương tiện

Phạm Thị Thu Hường blt20022003@gmail.com Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Số 02 Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Môn Tiếng Trung Quốc giao tiếp đa phương tiện là môn học mới có tính ứng dụng cao. Môn học được giảng dạy thông qua các tư liệu nghe - nhìn theo chủ đề nhằm cung cấp những kiến thức chân thực về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Trung Quốc. Qua môn học, sinh viên có thể nâng cao khả năng tổng hợp nội dung, trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân về vấn đề liên quan bài học, kĩ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo, đồng thời có thể sử dụng một số phương tiện cơ bản vào việc truyền tải nội dung giao tiếp. Tác giả bài viết tập trung phân tích quy trình áp dụng một số phương pháp dạy học hiện đại và quy trình thực hiện các hoạt động cụ thể trong môn học nhằm tối ưu hóa tài liệu giảng dạy, khơi dậy sự hứng thú hăng say học tập cho người học, phát huy tối đa năng lực của người học, giúp người học phát triển kĩ năng giao tiếp một cách toàn diện. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động, phương pháp điều tra thống kê, tác giả khảo sát, phân tích phản hồi của người học trước và sau khi học môn học, kết hợp đánh giá kết quả đầu ra của môn học nhằm làm rõ hiệu quả của việc áp dụng kết hợp các phương pháp mới vào môn học.
Từ khóa: 
Tiếng Trung Quốc giao tiếp
Đa phương tiện
phương pháp giảng dạy
Tham khảo: 

[1] 沈履伟 [Shen,L.] (1995). 浅谈对外汉语的“视听说”教 学. 天津师大学报, 1.

[2] 赵立江 [Zhao,L.] (1997). 中高级汉语视听说课有关 问题的调查分析与构想. 世界汉语教学, 3: 134 – 139.

[3] 安站锋 [An,Z.] (2001). 汉语视听说课教学初探. 新疆 教育学院学报, 3(1).

[4] 李珍 [Li,Z.] (2015). 影视资源在对外汉语中高级视听 说教学中的应用研究. 西北师范大学.

[5] 刘肖 [Liu,X.] (2019). 浅谈对外汉语教材插图问题. 现代交际, 14:167-168.

[6] 沈晓梅 [Shen,X.] (2020). 汉语视听说课多模态教学 模式探析—以(中国微镜头-综艺篇)为例. 中国多媒 体与网络教学学报, 217-222.

[7] 韩秀娟 [Han,X.], 王涛 [Wang, T.] (2019). 混合教学模 式下的视听说教学设计—以新型视听说教材《中国 微镜头》为例. 国际汉语教学研究, 3:57-65.

[8] Trần Thanh Hưng, (2015), Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ - Hồ sơ khoa học dưới dạng điện tử của sinh viên, Đại học Đà Lạt.

[9] Bùi Văn Hồng, (2018), Công nghệ IoT và ứng dụng phát triển lớp học số tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số 52-53:90.

[10] Hoàng Ngọc Đồng (2017), Sử dụng phần mềm dạy học đa phương tiện trong giảng dạy môn Tiếng Anh ở Trung học cơ sở. Trường Trung học cơ sở Tân Bắc - Quang Bình - Hà Giang

[11] Vũ Thái Giang - Nguyễn Hoài Nam, (2019), Dạy học kết hợp - một hình thức phù hợp với dạy học đại học ở Việt Nam thời đại kỉ nguyên số, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, Educational Sciences, Volume 64, tr.165- 177.

[12] Phan Đức Duy, (8/2018), Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12, Tạp chí Giáo dục, Số 435, Kì 1, tr.44-48.

[13] 申淼 [Shen,M.] (2019). 对外汉语视听说教材(中国微 镜头)(中级)研究. 内蒙古师范大学.

[14] 彭莹 [Peng,Y.] (2019). 微视频在中级汉语教学中的 应用—以(中国微镜头)为例. 华中师范大学.

[15] Đại học Quốc gia Hà Nội, (10/9/2020), Quyết định số 2598/QĐ-ĐHQGHN về Tổ chức và quản lí đào tạo trực tuyến ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

[16] 韩静 [Han, J.] (2017). “互联网 +”环境下的英语混合 教学模式探索. 辽宁 科技学院学报, 5:64-65.

Bài viết cùng số