Thực trạng triển khai Chương trình và Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Thực trạng triển khai Chương trình và Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nguyễn Thị Việt Hà hanv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành năm 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học với chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa. Chương trình, Sách giáo khoa 2018 triển khai trong bối cảnh vô cùng khó khăn, đúng lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo lộ trình, năm học 2021 - 2022, triển khai ở khối lớp 6. Bài viết trình bày thực trạng triển khai Chương trình, Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 6 từ khâu chuẩn bị đến việc tổ chức thực hiện, giám sát hỗ trợ và đưa ra một số giải pháp để việc thực hiện Chương trình, Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân ở khối lớp 6 và các khối lớp tiếp theo đạt hiệu quả.
Từ khóa: 
Thực trạng
Chương trình
sách giáo khoa
Giáo dục công dân.
Tham khảo: 

[1] Quốc hội, (28/11/2014), Nghị quyết số 88/2014/QH13 về Đổi mới Chương trình, Sách giáo khoa Giáo dục phổ thông

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT)

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT)

[4] Các bộ sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 6 biên soạn theo Chương trình môn Giáo dục công dân 2018.

Bài viết cùng số