Thực trạng giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học ở Hà Nội

Thực trạng giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học ở Hà Nội

Trịnh Thị Anh Hoa* hoatta@vnies.edu.vn Email: vanha9997@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Mạc Thị Việt Hà hamv@vnies.edu.vn Email: vanha9997@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Trịnh Vân Hà vanha9997@gmail.com Email: vanha9997@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục kĩ năng sống, đặc biệt là kĩ năng ứng phó trong tình huống nguy hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội đã được gia đình, nhà trường quan tâm trong thời gian qua. Giáo dục kĩ năng thoát hiểm giúp học sinh có được những kiến thức cần thiết, hình thành năng lực để giải quyết vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Trong các trường tiểu học ở Hà Nội, giáo dục kĩ năng thoát hiểm được tổ chức thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, được tích hợp, lồng ghép vào các bài học, môn học hoặc thông qua hoạt động trải nghiệm. Giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội bước đầu đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, vẫn tồn tại những bất cập trong giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học ở Hà Nội như: nội dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức, các điều kiện đảm bảo và các lực lượng tham gia giáo dục… Bài viết phân tích sự cần thiết và đánh giá thực trạng giáo dục, từ đó kiến nghị nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội.
Từ khóa: 
Giáo dục
kĩ năng thoát hiểm
học sinh tiểu học.
Tham khảo: 

[1] Quốc hội, Luật Trẻ em, số 102/2016/QH13

[2] Bùi Thu Hiền, (2016), Kĩ năng tồn tại và thoát hiểm, NXB Quân đội Nhân dân

[3] Nguyễn Thanh Bình, (2009), Giáo trình chuyên đề Giáo dục kĩ năng sống, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đinh Kim Thoa - Bùi Thúy Hằng, (2010), Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh tiểu học - Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Lưu Thu Thủy - Trần Thị Tố Oanh - Nguyễn Thị Thu Hà, (2015), Bài tập rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh lớp 1,2,3,4,5, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Đặng Thành Hưng, (11/2010), Nhận diện và đánh giá kĩ năng, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 64, Hà Nội, tr.25- 28.

[7] UNICEF, (2016), Global evaluation of life skills education programmes, New York: United Nations Children’s Fund.

[8] World Health Organization, (2020), Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools.

Bài viết cùng số