Giáo dục chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Đình Dũng* nddung@hnue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Đỗ Việt Hùng doviethungster@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục chính chị tư tưởng cho đảng viên là một trong những nội dung cơ bản được nhấn mạnh tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII. Thực hiện chỉ Đạo của Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động có tính đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, trong đó có chuyển đổi hình thức tập huấn, giáo dục từ trực tiếp sang trực tuyến, phù hợp với bối cảnh đại dịch COVID-19 trong những năm qua. Kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có kết quả tốt, thể hiện thông qua sự đoàn kết, gắn bó, vì mục tiêu phát triển của nhà trường. Tất cả các đảng viên quán triệt tinh thần có lí tưởng cách mạng vững vàng; công tác phát triển Đảng được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là trí thức, không chỉ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mà còn cho đội ngũ đảng viên nói chung trong cả nước. Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có thể là bài học kinh nghiệm, tham khảo cho các đơn vị cơ sở đảng khác.
Từ khóa: 
Giáo dục Chính trị
giáo dục tư tưởng
Đảng Cộng sản
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
đảng viên trí thức.
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, tr.228-230.

[2] Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị Quốc gia Sư thật, H, tập I, tr.186-187.

[4] Chỉ thị 42-CT/TW của về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

[5] Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị Quốc gia Sư thật, H, tập I, tr.90 - 92

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

[7] Nghị quyết số 21-NQ/TW khóa XIII ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

[8] Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, (03/6/2020), Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kì 2020 - 2025, Số 36-BC/ĐU.

Bài viết cùng số