Một số biện pháp dạy học chủ đề Thống kê và Xác suất cho học sinh lớp 6 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Một số biện pháp dạy học chủ đề Thống kê và Xác suất cho học sinh lớp 6 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Thu Trang trangtoanhnue@gmail.com Học viên Cao học, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Quách Thị Sen* senqt@hup.edu.vn Trường Đại học Dược Hà Nội 13 - 15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thống kê và Xác suất là một nội dung mới và khó ở lớp 6 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Do vậy, đa phần giáo viên và học sinh đều gặp phải khó khăn trong quá trình dạy học nội dung Thống kê và Xác suất. Bài viết đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm đổi mới việc dạy học chủ đề Thống kê và Xác suất: Dạy học chủ đề Thống kê và Xác suất trong môn Toán lớp 6 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Phương pháp này không những nâng cao chất lượng dạy học mà còn khơi gợi niềm hứng thú với môn học ở học sinh.
Từ khóa: 
dạy học
Thống kê và Xác suất
học sinh
lớp 6
công nghệ thông tin
Tham khảo: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2004), Chỉ thị số 40/ CT-TW.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Công văn số 4966/ BGĐT-CNTT.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, NXB Giáo dục Việt Nam

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, NXB Giáo dục Việt Nam

[5] Trần Nam Dũng - Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên) - Vũ Quốc Chung - Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), (2021), Toán 6 tập một, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Hoàng Nam Hải, (2010), Sử dụng biểu đồ phát triển năng lực suy luận thống kê cho sinh viên chuyên nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 6 (41), tr.100-109.

[7] Nguyễn Danh Nam, Phương pháp mô hình hoá trong dạy học Toán ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2013”, NXB Đà Nẵng.

[8] Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), (2021), Toán 6 tập 2, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[9] Microsoft, (2008), Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[10] Markus Hohenwarter - Judith Preiner, (2007), Hướng dẫn Geogebra bản chính thức 3.0.

Bài viết cùng số