Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giáo viên tiểu học tại Hà Nội

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giáo viên tiểu học tại Hà Nội

Nguyễn Đức Can* cannd@vnu.edu.vn Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Âu Quang Hiếu auquanghieu@gmail.com Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Một trong những nhiệm vụ chiến lược, then chốt của các cơ sở giáo dục là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay. Để làm được điều đó, sự hài lòng trong công việc là vấn đề được sự quan tâm lớn của các nhà quản lí và quản trị nhằm tạo ra động lực làm việc cho người lao động bởi động lực này có tác động đến năng suất lao động và hiệu suất của các tổ chức. Trong giáo dục tiểu học, sự hài lòng trong công việc của giáo viên có thể ảnh hưởng cả đến sự tiến bộ và thành công của học sinh. Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giáo viên tiểu học tại Hà Nội dựa trên kết quả khảo sát 400 giáo viên trên địa bàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giáo viên tiểu học tại Hà Nội theo mức độ tăng dần: 1) Chính sách nhà trường, 2) Thu nhập từ công việc, 3) Đặc điểm công việc, 4) Môi trường làm việc. Từ đó, nhóm tác giả xuất một số khuyến nghị giúp các nhà quản lí giáo dục tìm ra giải pháp mang tính chiến lược từng bước ổn định và phát triển nguồn lực giáo viên là công việc cần thiết
Từ khóa: 
Sự hài lòng
sự hài lòng trong công việc
giáo viên tiểu học
Hà Nội.
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (22/4/2001), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, https://tulieuvankien. dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/daihoi-dang/lan-thu-ix/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toanquoc-lan-thu-ix-dang-cong-san-viet-nam-1541.

[2] Kaliski, B.S. (2007), Encyclopedia of Business and Finance, Second edition, Thomson Gale, Detroit, USA, p. 446.

[3] Trường Phong (30/9/2022), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo: Cả nước có hơn 16.000 giáo viên bỏ việc. Báo điện tử Tiền phong. Link truy cập: https://tienphong. vn/bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-ca-nuoc-co-hon-16000-giao-vien-bo-viec-post1474087.tpo

[4] Hoppock, R, (1935), Job Satisfaction, NewYork: Harpers Brothers.

[5] Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B.B., (1959), The Motivation to Work (2nd ed.), New York: John Wiley.

[6] Spector, P.E, (1997), Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences, United Kingdom, Sage Publications Ltd.

[7] Luddy, N, (2005), Job satisfaction amongst employees at a public health institution in the Western Cape (Doctoral dissertation, University of the Western Cape)

[8] Lê Ngọc Lợi, (2012), Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Trà Vinh

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (28/7/2017), Thông tư 19/2017/ TT-BGDĐT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-mayhanh-chinh/Thong-tu-19-2017-TT-BGDDT-He-thongchi-tieu-thong-ke-nganh-giao-duc-349852.aspx

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (30/12/2010), Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường tiểu học, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/ Thong-tu-41-2010-TT-BGDDT-Dieu-le-Truong-tieuhoc-116657.aspx.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (04/9/2020), Thông tư 28/2020/ TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường tiểu học, https:// vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&doc id=201102.

[12] Boeve, W. D, (2007), A national study of job satisfaction factors among faculty in physician assistant education

[13] George, E., Louw D. & Badenhorst G. (2008), Job satisfaction among urban secondary-school teachers in Namibia, South African Journal of Education, 28, 135- 154.

[14] Lee, Geon - Benedict, J, (April 02, 2009), Does Organizational Performance Make a Difference to Public Employees Job Turnover in the Federal Government? Paper Presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association 67th Annual National Conference, The Palmer House Hilton. Chicago. IL

[15] Monyatsi, P. P, (2012), The level of the job satisfaction of teachers in Botswana, European Journal of Educational Studies, 4(2)

[16] Trần Kim Dung, (2005), Đo lường sự thỏa mãn trong công việc trong điều kiện của Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 12, tr.85-91.

[17] Biện Phương Thảo Linh, (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của giáo viên tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

[18] Aziri, B. (2011), Job satisfaction: A literature review, Management research & practice, 3(4)

[19] Clark, A., Oswald, A., & Warr, P. (1996), Is job satisfaction U-shaped in age?, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69, pp. 57-81

[20] Cooper, D. R., Schindler, P. S., & Sun, J, (2006), Business research methods, Vol. 9, pp.1-744, New York: Mcgraw-hill

[21] Đinh Phi Hổ, (2011), Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp, NXB Phương Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

[22] Ellickson, M. C., & Logsdon, K., (2001), Determinants of job satisfaction of municipal government employees, State and Local Government Review, 33(3), 173-184.

[23] Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976), Motivation through the design of work: Test of a theory, Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.

[24] Haijuan, W., Yong Pin, N., & Bibo, X. (2006), Main factors influencing nurse job satisfaction-A crosscountry study, Social and Behavioural Science, Law

[25] Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Thị Ngọc Thương (2013), Các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại trường Đại học Tiền Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, tr102- 109.

Bài viết cùng số