DETERMINING FACTORS IMPACTING THE SATISFACTION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN HANOI

DETERMINING FACTORS IMPACTING THE SATISFACTION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN HANOI

Nguyen Duc Can* cannd@vnu.edu.vn VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Au Quang Hieu auquanghieu@gmail.com VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Developing human resources to meet the demands of the current era of innovation and integration is a strategic and pivotal task for educational institutions. In achieving this goal, job satisfaction becomes a critical concern for managers and administrators, as it directly influences employees’ work motivation and, consequently, organizations’ overall productivity and performance. A teacher’s job satisfaction in elementary education can significantly affect student progress and success. This article investigates the factors influencing the job satisfaction of primary school teachers in Hanoi based on the findings of a survey involving 400 teachers in the region. The research results reveal that four factors impact primary school teachers’ job satisfaction in ascending order of significance: 1) School policies, 2) Income from work, 3) Work characteristics, and 4) Working environment. Based on these findings, the authors offer recommendations to educational administrators, guiding them in identifying strategic solutions to progressively stabilize and develop teacher resources, an essential aspect of their work. These recommendations aim to enhance job satisfaction among elementary school teachers, thus contributing to improved performance and better educational outcomes for students in Hanoi.
Keywords: 
satisfaction
job satisfaction
primary school teachers
Hanoi
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (22/4/2001), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, https://tulieuvankien. dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/daihoi-dang/lan-thu-ix/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toanquoc-lan-thu-ix-dang-cong-san-viet-nam-1541.

[2] Kaliski, B.S. (2007), Encyclopedia of Business and Finance, Second edition, Thomson Gale, Detroit, USA, p. 446.

[3] Trường Phong (30/9/2022), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo: Cả nước có hơn 16.000 giáo viên bỏ việc. Báo điện tử Tiền phong. Link truy cập: https://tienphong. vn/bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-ca-nuoc-co-hon-16000-giao-vien-bo-viec-post1474087.tpo

[4] Hoppock, R, (1935), Job Satisfaction, NewYork: Harpers Brothers.

[5] Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B.B., (1959), The Motivation to Work (2nd ed.), New York: John Wiley.

[6] Spector, P.E, (1997), Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences, United Kingdom, Sage Publications Ltd.

[7] Luddy, N, (2005), Job satisfaction amongst employees at a public health institution in the Western Cape (Doctoral dissertation, University of the Western Cape)

[8] Lê Ngọc Lợi, (2012), Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Trà Vinh

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (28/7/2017), Thông tư 19/2017/ TT-BGDĐT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-mayhanh-chinh/Thong-tu-19-2017-TT-BGDDT-He-thongchi-tieu-thong-ke-nganh-giao-duc-349852.aspx

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (30/12/2010), Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường tiểu học, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/ Thong-tu-41-2010-TT-BGDDT-Dieu-le-Truong-tieuhoc-116657.aspx.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (04/9/2020), Thông tư 28/2020/ TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường tiểu học, https:// vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&doc id=201102.

[12] Boeve, W. D, (2007), A national study of job satisfaction factors among faculty in physician assistant education

[13] George, E., Louw D. & Badenhorst G. (2008), Job satisfaction among urban secondary-school teachers in Namibia, South African Journal of Education, 28, 135- 154.

[14] Lee, Geon - Benedict, J, (April 02, 2009), Does Organizational Performance Make a Difference to Public Employees Job Turnover in the Federal Government? Paper Presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association 67th Annual National Conference, The Palmer House Hilton. Chicago. IL

[15] Monyatsi, P. P, (2012), The level of the job satisfaction of teachers in Botswana, European Journal of Educational Studies, 4(2)

[16] Trần Kim Dung, (2005), Đo lường sự thỏa mãn trong công việc trong điều kiện của Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 12, tr.85-91.

[17] Biện Phương Thảo Linh, (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của giáo viên tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

[18] Aziri, B. (2011), Job satisfaction: A literature review, Management research & practice, 3(4)

[19] Clark, A., Oswald, A., & Warr, P. (1996), Is job satisfaction U-shaped in age?, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69, pp. 57-81

[20] Cooper, D. R., Schindler, P. S., & Sun, J, (2006), Business research methods, Vol. 9, pp.1-744, New York: Mcgraw-hill

[21] Đinh Phi Hổ, (2011), Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp, NXB Phương Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

[22] Ellickson, M. C., & Logsdon, K., (2001), Determinants of job satisfaction of municipal government employees, State and Local Government Review, 33(3), 173-184.

[23] Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976), Motivation through the design of work: Test of a theory, Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.

[24] Haijuan, W., Yong Pin, N., & Bibo, X. (2006), Main factors influencing nurse job satisfaction-A crosscountry study, Social and Behavioural Science, Law

[25] Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Thị Ngọc Thương (2013), Các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại trường Đại học Tiền Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, tr102- 109.

Articles in Issue