Nhà giáo Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời cho các thế hệ nhà giáo học tập và noi theo

Nhà giáo Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời cho các thế hệ nhà giáo học tập và noi theo

Nguyễn Thị Kim Thi kimthi47@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời là nhà giáo dục mẫu mực của Việt Nam. Trong hệ thống tư tưởng của Người, tư tưởng về giáo dục giữ một vị trí quan trọng. Sinh thời, Người đã có nhiều hoạt động và đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong vô vàn những cống hiến to lớn đó, phẩm chất đạo đức của một người thầy mẫu mực, trong sáng là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thầy cô mai sau học tập và noi theo. Trên cơ sở việc nêu tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhà giáo, bài viết đề xuất một số nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo nhằm đạt chuẩn nghề giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: 
Morality
teacher Ethics
teacher Nguyen Tat Thanh
moral example.
Tham khảo: 

[1] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 3, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[3] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[4] Hồ Chí Minh, (1972), Bàn về công tác giáo dục, NXB Sự thật, Hà Nội

[5] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, Tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[6] Vũ Kỳ, (2005), Thư ký Bác Hồ kể chuyện, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[7] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, Tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Phan Ngọc Liên, (2013), Hồ Chí Minh với việc xây dựng một nền giáo dục mới ở Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11, tr.17-20.

[9] Lương Văn Tám, (2004), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo, Tạp chí Khoa học Chính trị, số 3, tr.51 - 53.

[10] Bùi Đình Phong, (2017), Hồ Chí Minh học, một số nội dung cơ bản, NXB Lí luận Chính trị.

[11] Hoàng Anh (chủ biên), (2013), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[12] Hoàng Diệu Thúy, (2006), Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ người thầy trong nền giáo dục Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11, tr.26-28

[13] Nguyễn Văn Đức, (2019), Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo trong nhà trường hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia, NXB Đại học Huế, tr.117.

[14] Phan Tuyết - Bích Diệp (sưu tầm), (2013), Những chuyện kể về Bác Hồ với nghề giáo, NXB Lao động.

Bài viết cùng số