TEACHER NGUYEN TAT THANH - HO CHI MINH, A SHINING MORAL EXAMPLE FOR GENERATIONS OF TEACHERS TO LEARN AND FOLLOW

TEACHER NGUYEN TAT THANH - HO CHI MINH, A SHINING MORAL EXAMPLE FOR GENERATIONS OF TEACHERS TO LEARN AND FOLLOW

Nguyen Thi Kim Thi kimthi47@gmail.com Vinh University 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Summary: 
President Ho Chi Minh is not only known as the hero of national liberation and the outstanding culturalist, but also a great educator of Vietnam. In his ideological system, the thought of education plays an important role. During his lifetime, he had many activities and great contributions in education and training. Among those countless great contributions, the moral qualities of an exemplary teacher is a shining example for all future generations of teachers to study and follow. Based on the presentation of President Ho Chi Minh’s ethical example of teachers, the article proposes a number of contents to study and follow President Ho Chi Minh’s moral example for the teaching staff to achieve the professional standards of teachers in general education institutions as prescribed in the Circular No. 20/2018/TT-BGDĐT of the Ministry of Education and Training, meeting the requirements of fundamental and comprehensive renovation of education and training in the current period.
Keywords: 
Morality
teacher Ethics
teacher Nguyen Tat Thanh
moral example.
Refers: 

[1] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 3, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[3] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[4] Hồ Chí Minh, (1972), Bàn về công tác giáo dục, NXB Sự thật, Hà Nội

[5] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, Tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[6] Vũ Kỳ, (2005), Thư ký Bác Hồ kể chuyện, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[7] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, Tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Phan Ngọc Liên, (2013), Hồ Chí Minh với việc xây dựng một nền giáo dục mới ở Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11, tr.17-20.

[9] Lương Văn Tám, (2004), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo, Tạp chí Khoa học Chính trị, số 3, tr.51 - 53.

[10] Bùi Đình Phong, (2017), Hồ Chí Minh học, một số nội dung cơ bản, NXB Lí luận Chính trị.

[11] Hoàng Anh (chủ biên), (2013), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[12] Hoàng Diệu Thúy, (2006), Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ người thầy trong nền giáo dục Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11, tr.26-28

[13] Nguyễn Văn Đức, (2019), Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo trong nhà trường hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia, NXB Đại học Huế, tr.117.

[14] Phan Tuyết - Bích Diệp (sưu tầm), (2013), Những chuyện kể về Bác Hồ với nghề giáo, NXB Lao động.

Articles in Issue