Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài đối với cán bộ quản lí giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài đối với cán bộ quản lí giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thị Hiền Oanh hien_oanh71@yahoo.com.vn Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ để họ trở thành những cán bộ phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tư tưởng này của Người đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người và nó lại càng đúng với một người thầy. Người khái quát ngắn gọn trong hai chữ “đức” và “tài”. Cán bộ quản lí giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lí, điều hành các hoạt động giáo dục. Họ phải không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lí và trách nhiệm cá nhân, đảm bảo phát triển sự nghiệp giáo dục. Thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đức và tài của người cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trong tình hình hiện nay là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Từ khóa: 
Virtue
talent
education management staff
Tham khảo: 

[1] Báo Dân trí, (05/02/2019), Bàn về nhân cách của cán bộ quản lí giáo dục trong thời kì 4.0, Báo Dân trí online

[2] Báo Tuổi trẻ, (05/11/2013), Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, http://tuoitre.vn/doi-moi-can-bantoan-dien-giáo-duc-va-dao-tao-578443.htm

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (16/4/2008), Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 16/2008/QĐBGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (15/6/2004), Chỉ thị số 40-CT/ TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa,

[5] Thủ tướng Chính phủ, (11/01/2005), Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng chuẩn hóa.

[6] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 10, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.345, tr.346, tr.345-346.

[7] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.292

[8] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.354.

[9] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.269.

[10] https://trungcapphuongnam.edu.vn/lien-ket-dh-quynhon/can-bo-quan-ly-giao....

Bài viết cùng số