Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đoàn Thị Ngân ngandt.ncs@hcmute.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Số 01 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học cho học sinh tiểu học là một trong những nội dung cụ thể của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung và ở Tiểu học nói riêng. Thực tế, việc tổ chức hoạt động vẫn còn có những hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng quy trình học tập trải nghiệm được phát triển theo mô hình học tập trải nghiệm của David A.Kolb trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả của Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: 
science
primary school
procedure
experiential learning
competence development
Tham khảo: 

[1] Kolb, A. Y., & Kolb, D. A, (2009), Experiential learning theory: A dynamic, holistic approach to management learning, education and development, In S. J. Amstrong & C. V. Fukami (Eds.), The SAGE handbook of management learning, education and development (p. 42), London: SAGE Publications

[2] Phạm Anh Tuấn (dịch), (2012), Kinh nghiệm và giáo dục, NXB Trẻ

[3] Michael Reynolds and Russ Vince, (2007), The handbook of experiential learning & management education, New York: Oxford

[4] Kolb, D. A, (2014), Experiential learning: Experience as the source of learning and development (Second), New Jersey: Pearson Education.

Bài viết cùng số