Thực trạng phát triển năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục môn Hóa học cho giáo viên ở trường trung học phổ thông

Thực trạng phát triển năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục môn Hóa học cho giáo viên ở trường trung học phổ thông

Đào Thị Việt Anh daothivietanh@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chu Văn Tiềm chuvantiem@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với giáo viên trong quá trình dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng về: 1/ Sự cần thiết phát triển năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục môn Hoá học cho giáo viên ở trường trung học phổ thông; 2/ Các bước xây dựng kế hoạch giáo dục môn Hóa học; 3/ Mức độ cần thiết của một số biện pháp xây dựng kế hoạch giáo dục môn Hóa học; 4/ Mức độ cần thiết sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để tổ chức dạy học các chủ đề/bài học trong kế hoạch giáo dục môn Hóa học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh; 5/ Các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá giáo viên thường sử dụng trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục môn Hóa học.
Từ khóa: 
Chemistry
school education plan
competence development
topic
Integration
STEM
Tham khảo: 

[1] Đào Thị Việt Anh - Chu Văn Tiềm, (2017), Phát triển Chương trình môn Hóa học trường phổ thông, NXB Công an Nhân dân

[2] Trần Công Phong - Nguyễn Thị Hồng Vân và cộng sự, (2016), Xu thế phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông trên thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Công văn 791/HD/ BGDĐT Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường, Hà Nội

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Công văn số 4612/ BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017- 2018, Hà Nội.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 3414/ BGDĐT-GDTrH, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD trung học năm học 2020 – 2021, Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 5512/ BGDĐT-GDTrH về việc Triển xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Tài liệu tập huấn Xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Lưu hành nội bộ), Hà Nội.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 3280/ BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, môn Hóa học, Hà Nội.

[9] Đỗ Hương Trà (chủ biên), (2015), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1, Khoa học tự nhiên, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hoá học, Hà Nội.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 3089/ BGDĐT-GDTrH về việc Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, Hà Nội

[12] Nguyễn Thanh Nga - Phùng Việt Hải - Nguyễn Quang Linh - Hoàng Phước Muội, (2018), Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết cùng số