Mô hình phòng học bộ môn trường trung học phổ thông đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Mô hình phòng học bộ môn trường trung học phổ thông đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Hà Văn Quỳnh quynhhv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh thanhnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thị Thu Huệ huedtt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Vương Quốc Anh anhvq@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thị Phương phuongdt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã bắt đầu triển khai vào thực tiễn từ năm học 2020 - 2021. Một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc dạy học theo Chương trình mới là cơ sở vật chất ở các nhà trường phổ thông, đặc biệt là hệ thống phòng học bộ môn. Nghiên cứu xây dựng và sử dụng phòng học bộ môn theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học sao cho phù hợp với nội dung, yêu cầu Chương trình 2018 là việc làm cần thiết. Bài viết giới thiệu các quan niệm về phòng học bộ môn, đề xuất mô hình phòng học bộ môn trường trung học phổ thông cũng như một số gợi ý sử dụng phòng học bộ môn cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và mỗi nhà trường phổ thông.
Từ khóa: 
Model
subject classroom
classroom
general education curriculum
equipment
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư 14/2020/TTBGDĐT

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình môn Hóa học

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình Tiếng Anh

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư 13/2020/TTBGDĐT.

[6] Trần Doãn Quới, (1997), Nghiên cứu xây dựng hệ thống phòng học bộ môn cho trường trung học phổ thông, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B96-49-24

[7] Hà Văn Quỳnh, (2007), Mô hình phòng học bộ môn phục vụ dạy học phân ban trường trung học phổ thông, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2005 - 80 - 2.

[8] Đặng Thị Phương, (8/2019), Xu thế xây dựng và sử dụng phòng học bộ môn ở một số quốc gia và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 20, tr.115-120

Bài viết cùng số