APPLYING HO CHI MINH’S THOUGHTS ON VIRTUE AND TALENT TO TRAIN EDUCATIONAL ADMINISTRATORS IN THE CURRENT PERIOD

APPLYING HO CHI MINH’S THOUGHTS ON VIRTUE AND TALENT TO TRAIN EDUCATIONAL ADMINISTRATORS IN THE CURRENT PERIOD

Nguyen Thi hien Oanh hien_oanh71@yahoo.com.vn Sai Gon University 273 An Duong Vuong, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
During his lifetime, President Ho Chi Minh paid special attention to education and training for educational staff, aiming at training them to form a comprehensively developed personality in terms of political, ethical and professional qualities. This thought of him affirms the basic value of a person’s personality and it is even more true to that of a teacher, which is briefly summarized in the words “virtue” and “talent”. Education administrators play an important role in organizing, managing and directing educational activities. They must constantly study and practice, improve their ethical qualities, professional qualifications, management capacity and personal responsibility, and ensure the development of education. Imbued with the Ho Chi Minh thought on the relationship between virtue and talent of the cadres to build the contingent of educational administrators in the current situation is a particularly important issue.
Keywords: 
Virtue
talent
education management staff
Refers: 

[1] Báo Dân trí, (05/02/2019), Bàn về nhân cách của cán bộ quản lí giáo dục trong thời kì 4.0, Báo Dân trí online

[2] Báo Tuổi trẻ, (05/11/2013), Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, http://tuoitre.vn/doi-moi-can-bantoan-dien-giáo-duc-va-dao-tao-578443.htm

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (16/4/2008), Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 16/2008/QĐBGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (15/6/2004), Chỉ thị số 40-CT/ TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa,

[5] Thủ tướng Chính phủ, (11/01/2005), Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng chuẩn hóa.

[6] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 10, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.345, tr.346, tr.345-346.

[7] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.292

[8] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.354.

[9] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.269.

[10] https://trungcapphuongnam.edu.vn/lien-ket-dh-quynhon/can-bo-quan-ly-giao....

Articles in Issue