APPLYING SOME NEW AND CORE CONTENTS IN THE DOCUMENT OF THE 13TH PARTY CONGRESS INTO TEACHING THE SOCIO-ECONOMIC MODULE DURING THE RENOVATION PERIOD IN THE REVOLUTIONARY GUIDELINES OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM FOR STUDENTS AT BA RIA - VUNG TAU COL

APPLYING SOME NEW AND CORE CONTENTS IN THE DOCUMENT OF THE 13TH PARTY CONGRESS INTO TEACHING THE SOCIO-ECONOMIC MODULE DURING THE RENOVATION PERIOD IN THE REVOLUTIONARY GUIDELINES OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM FOR STUDENTS AT BA RIA - VUNG TAU COL

Nguyen Van Trang trangcdspvt@yahoo.com.vn Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Summary: 
The Resolution of the 13th National Congress of the Communist Party of Vietnam determines the orientation of the country’s development and the important leadership methods of the Party, demonstrating the will and the role of the Party in various fields of social life. Therefore, after the resolution is issued, putting it into practice is an important and key task. In this article, the author applies the new and core contents in the socio-economic field in the Resolution of the 13th National Congress of the Party during the Renovation period in teaching the subject of the Revolutionary guidelines of the Communist Party of Vietnam for students at Ba Ria - Vung Tau College of Education.
Keywords: 
resolution
Communist Party of Vietnam
teaching
guidelines
students.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, (2021), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, https://www.qdnd.vn.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội

[5] Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, https://tulieuvankien.dangcongsan.vn

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội

[7] Hội đồng Lí luận Trung ương (2021), Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[8] Nguyễn Viết Thông, (2021), Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội

Articles in Issue