Thực trạng và biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học

Thực trạng và biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học

Nguyễn Thúy Vân nguyenvan1848@gmail.com Trường Đại học Thành Đô Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên được giảng viên tổ chức hướng dẫn phương pháp tư duy cũng như cách tiếp cận và chiếm lĩnh tri thức. Từ đó, sinh viên tích cực, chủ động và sáng tạo trong hoạt động học tập, nghiên cứu. Thực trạng năng lực tự học của sinh viên còn hạn chế, thời gian sinh viên tự học chưa đáp ứng yêu cầu của đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên chưa được chú trọng rèn luyện phương pháp, kĩ năng tự học. Vì vậy, để hoàn thành tốt chương trình đào tạo ở đại học, sinh viên cần xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu đảm bảo tính khoa học và phù hợp với năng lực của cá nhân.
Từ khóa: 
Reality
self-study
credits
competency
teaching
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (2012), Quyết định số: 711/QĐTTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 phê duyệt Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020, Hà Nội.

[3] Quốc hội, (2019), Luật Giáo dục, Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Quyết định số 17/VBHNBGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014, ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐBGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[5] Denyse Tremblay, OECD, (2002), Definition and Selection with Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation

[6] Tay lor, B, (1995), Self- directed Learning: Revisiting an idea most appropriare for middle school studirec

Bài viết cùng số