THE CURENT STATUS OF EDUCATION IN VINH PHUC PROVINCE, SOLUTIONS FOR THE PERIOD OF 2021- 2025 AND THE FOLLOWING YEARS

THE CURENT STATUS OF EDUCATION IN VINH PHUC PROVINCE, SOLUTIONS FOR THE PERIOD OF 2021- 2025 AND THE FOLLOWING YEARS

Nguyen Van Huyen huyenvinhphuc@gmail.com Vinh Phuc’s Department of Education and Training 539 Me Linh, Khai Quang, Vinh Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Summary: 
The article presents the current status of education in Vinh Phuc province, including preschool, general, and continuing education with those aspects of access to education, educational quality, and educational assurance conditions. In recent years, the education system in Vinh Phuc has achieved remarkable achievements. However, it is still facing such difficulties as lack of staff and facilities and a certain number of teachers not meeting the qualification standards regulated in the Education Law 2019, etc. The education sector has identified eight groups of tasks and solutions to solve current problems, contributing to further develop the education system of Vinh Phuc in the coming time.
Keywords: 
Vĩnh Phúc
Education
period 2021 - 2025
Refers: 

[1] Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, (2020), Niên giám thống kê

[2] Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, (2020), Đề án phát triển phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng bền vững nâng cao chất lượng tăng trưởng.

[3] Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, (3/2020), Báo cáo Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2020 - 2025

[4] Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, (2020), Đề án Phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo cáo đánh giá tác động về lộ trình thực hiện nâng chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Articles in Issue